MO Murska Sobota: Oskrba z zdravo pitno vodo je ena najpomembnejših nalog občine

torek, 20.10.2015

Murska Sobota, 20. oktober 2015 – V mestni občini Murska Sobota so ob zaključevanju projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B zadovoljni z njegovo izvedbo in dobrim sodelovanjem občin ter poudarjajo, da je zagotavljanje oskrbe ljudi s kakovostno pitno vodo izjemno pomembna naloga tako občin kot tudi države.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Murska Sobota, Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je ob zaključku projekta izpostavil: »Oskrba prebivalcev z zdravo pitno vodo je ena najpomembnejših nalog občine kot tudi države. Zato je bilo potrebno izgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo, ki je bila na določenih odsekih dotrajana ali pa je sploh ni bilo. Zagotoviti je bilo potrebno tudi zadostno kapaciteto in kakovost vode na vodnih virih. Ker je glavno črpališče na Sistemu B črpališče v Krogu, je zelo pomembno, da se zagotovi zadostna količina zdrave pitne vode na tem vodnem viru in se ga tudi ustrezno zavaruje. Občina zagotavlja osnovne pogoje za bivanje ljudi in razvoj gospodarstva. Z urejenim vodovodnim omrežjem bo tako bivanje v občini bolj kakovostno, pozitiven učinek projekta pa vidim tudi pri celotnem gospodarskem razvoju občine. Tudi sodelovanje z ostalimi občinami je v zasledovanju skupnega cilja potekalo nemoteno.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84