Vzpostavitev centraliziranega vodovodnega sistema za lažji nadzor vodnih virov

torek, 27.10.2015

Vzpostavitev centraliziranega vodovodnega sistema za lažji nadzor vodnih virov

Grad, 27. oktober 2015 – Daniel Kalamar, direktor Vodovoda Sistema B, je na današnji novinarski konferenci predstavil rezultate projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«. Predstavil je pomembne pozitivne učinke projekta tako za sodelujoče občine kot za širše območje Pomurja. Podjetje Vodovod Sistema B bo z zgrajeno infrastrukturo upravljalo po zaključku projekta.

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B so občine: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Investicija predstavlja izgradnjo vodovodnega sistema v sodelujočih občinah, ki vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo. Izgradili so transportne, primarne in sekundarne cevovode s pripadajočimi objekti in uredili dva vodna vira. Izvedba projekta prinaša izboljšanje kakovosti pitne vode za 47.336 prebivalcev, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem, ter vključitev v vodooskrbo za 10.180 prebivalcev sodelujočih občin. 

Daniel Kalamar, direktor podjetja Vodovod Sistema B, je na novinarski konferenci poudaril: »Izdatno pomanjkanje vodnih virov in posledično nezadostna oskrba s pitno vodo ter soočanje nekaterih prebivalcev z neoporečno vodo so botrovali k temu, da so se pomurske občine povezale in skupaj pristopile k temu celovitemu projektu. S skupno naložbo smo vzpostavili centraliziran vodovodni sistem, ki bo omogočal lažji nadzor vodnih virov ter posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode. Vzpostavitev kakovostnega vodovodnega omrežja z izboljšanimi hidravličnimi razmerami, tlačnimi pogoji in boljšo požarno varnostjo je dobra popotnica za nas kot upravljalce sistema.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B je bila skupno 49.549.480 EUR. Projekt je bil financiran iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije v višini 28.529.129 EUR, sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Vodnega sklada v višini 9.826.338 EUR ter sredstev sodelujočih občin Sistema B v višini 11.194.015 EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije:
Daniel Kalamar, direktor Vodovod Sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
T: 041 632 340, E: daniel.kalamar@vodovod-b.si
Cvetka Ficko, županja, Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, T: 02/551 88 82, F: 02/551 88 86, E: zupanja@obcina-grad.si, www.obcina-grad.si