Sporočila za javnost

Ob zaključku projekta postavili spominske table

Grad, 30. oktober 2015 – Oskrba s pitno vodo Pomurja – B, skupen projekt pomurskih 12 občin, se zaključuje konec oktobra. Ob tej priložnosti so na lokacijah zgrajenih tras vodovodnega sistema, v vseh sodelujočih občinah, postavili razlagalne oziroma spominske table.

Table, postavljene ob pridobitvi uporabnih dovoljenj za novozgrajene transportne, primarne in sekundarne cevovode ter pripadajoče objekte, bodo prebivalce sodelujočih občin še nekaj časa spominjale na vložen trud, delo in sredstva, ki so jih za realizacijo projekta prispevali Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija in sodelujoče občine Sistema B. To je bila naložba v kakovost življenja prebivalcev pomurskih občin in razvoj regije, saj je po novem 57.516 prebivalcev zanesljivo oskrbljenih z kakovostno pitno vodo.

Vrednost skupnega projekta je bila 49.549.480 EUR in njegova realizacija ne bi bila mogoča brez finančnega sodelovanje vseh naštetih. Projekt je bil  iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije sofinanciran v višini 28.529.129 EUR, iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Vodnega sklada v višini 9.826.338 EUR in iz sredstev sodelujočih občin Sistema B v višini 11.194.015 EUR.

Mnoge dolgoročne pozitivne učinke izvedbe projekta bodo čutile sedanje in prihodnje generacije prebivalcev na območjih občin Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Z uspešno izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B dosegli zastavljene cilje

Grad, 30. oktober 2015 – Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, v katerega je vključenih 12 pomurskih občin, se z oktobrom zaključuje. Z uspešno izvedbo investicije so izpolnili primarne cilje projekta, to je izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem ter vključitev v vodooskrbo za še dodatnih 10.180 prebivalcev.  

Učinke tega pomembnega projekta bodo čutile tako sedanje kot prihodnje generacije prebivalcev Pomurja. Z novo infrastrukturo bo oskrba s pitno vodo veliko bolj zanesljiva in kakovost pitne vodne višja.  Na vodovodnem sistemu so izboljšali hidravlične razmere, tlačne pogoje, pa tudi zagotovili boljšo požarno varnost. Zagotavljanje neoporečne pitne vode bo pomembno prispevalo k dvigu splošnega življenjskega standarda in zdravja ljudi. Posredni učinek projekta dvanajstih občin, ki so vanj stopile v iskanju skupnih regionalnih sinergij, predstavlja tudi izjemne koristi za razvoj območja. Nemotena oskrba s pitno vodo namreč območje oblikuje v privlačno destinacijo, tako za življenje kot tudi za razvoj turističnih zmogljivosti.

Dela na projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B so potekala skladno z načrti ter bila zaključena v predvidenem roku in v okviru predvidenih stroškov. V sklopu projekta so skupaj v vseh 12 sodelujočih občinah izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 50,808 km, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 131,996 km ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 45,829 km.

Z uspešnim potekom in izvedbo projekta so dosegli vse zastavljene operativne cilje investicije. V prvi vrsti je to varna in dolgoročna oskrba s pitno vodo na območju 12 občin levega brega Mure. Uredili so manjše število večjih ključnih zajetij za oskrbo s pitno vodo. Zagotovili so ustrezno kakovost vode, predvsem na območju Prekmurskega polja. Opustili so vodna zajetja na območjih, namenjenih za pretežno kmetijsko dejavnost. S sanacijo vodovarstvenega območja, ki vključuje tudi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, so ustrezno zaščitili obstoječe in nove vodne vire. Z novo infrastrukturo bodo odpravili pomanjkanje pitne vode v sušnih obdobjih. V določenih občinah, predvsem pa na območju Goričkega, so v sklopu projekta uredili javne vodovodne sisteme.  Z ustanovitvijo javnega podjetja Vodovod Sistema B, ki prevzema upravljanje nove infrastrukture po zaključku projekta, pa so vzpostavili enotno organizacijsko upravljanje javnih vodovodnih sistemov, ki ustreza sodobnim standardom in zahtevam. S centralizacijo sistema bodo lažje nadzirali vodne vire in učinkoviteje zagotavljali mikrobiološko in kemijsko ustreznost pitne vode.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Oskrbo s pitno vodo Sistema B upravljajo iz Murske Sobote

 

Grad - 30. oktober 2015 – Po zaključku gradnje vodovodnega sistema v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B novo infrastrukturo v upravljanje prevzema, za ta namen ustanovljeno, javno podjetje Vodovod Sistema B, d.o.o., s sedežem v Murski Soboti.

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, ki obsega 12 pomurskih občin, je bil tako po obsegu kot s finančnega vidika najzahtevnejši projekt v sklopu celovitega regionalnega projekta oskrbe s pitno vodo Pomurja. Projekt poleg Sistema B obsega tudi Sistem A in Sistem C.

Novoustanovljeno javno podjetje Vodovod Sistema B je pooblaščeno, da v skladu z zakoni in predpisi ustanoviteljic, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb in varstva okolja, opravlja dejavnost obvezne lokalne gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo« na območju občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, občin Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Centraliziran vodovodni sistem bo omogočal lažji nadzor vodnih virov ter posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode. Na ta način bo lahko zgodovinska investicija, ki je oskrbela prebivalce občin na Goričkem z najpomembnejšim pogojem za kakovostno življenje – pitno vodo, tudi odgovorno upravljana.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


Občina Puconci: Zagotovljena čista pitna voda za prebivalce celotne občine

Puconci, 29. oktober 2015 – Uresničitev projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« prinaša zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo vsem prebivalcem na območju občine Puconci.  

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Puconci, Murska Sobota, Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Puconci Ernest Nemec je ob zaključku projekta povedal: »Prebivalcem celotne občine Puconci, ki vključuje 23 vasi, smo z izvedbo projekta zagotovili oskrbo s čisto pitno vodo iz mestnega vodovoda. Doseženi cilji projekta in korektno sodelovanje s sosednjimi občinami nas izpolnjujejo z zadovoljstvom.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Pridobitve v občinah Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistem B

Grad, 29. oktober 2015 – Gradnja vodovodnega sistema v občinah Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad je del skupnega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B. Izvedba projekta vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo in izboljšanje kakovosti pitne vode za prebivalce vseh sodelujočih občin.

Na območju občine Cankova so uredili vodovod za naselja Korovci, Gornji Črnci – Domajinci – Beznovci, Krašči, Korovci, Domajinci in Topolovci ter zamenjali cevi v Cankovi. Tako so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.290 m, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 15.112 m ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.993 m. Uredili so tudi vodohran s črpališčem Gornji Črnci.

V občini Puconci so rekonstruirali črpališče Predanovci in izgradili črpališče Mačkovci. Uredili so vodovod za naselja Otovci, Dankovci, Mačkovci, Prosečka vas in Kuštanovci ter transportni vodovod Dankovci – Mačkovci. Skupaj so na območju Puconcev izgradili sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 41.698 m ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.405 m.

V občini Rogaševci so izgradili vodohran Rogašovci ter vodovode Ropoča – Motovilci (meja z občino Grad), Ropoča – redukcija Ropoča – Rogašovci, Sveti Jurij – Rogašovci, Ropoča – Nuskova, Sveti Jurij ter Serdica – Sotina – Nuskova. Tako so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 5.842 m, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 6.962 m in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 2.232 m.

V občini Kuzma so izgradili vodovoda Trdkova in Gornji Slaveči ter vodohran Lepošov breg in prečrpališče Trdkova. Tako so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 3.344 m ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 586 m.

V občini Grad si izgradili vodovod od črpališča Grad do meje z občino Kuzma.

Gradbena dela na Sklopu 2 je izvedlo podjetje Gorenje projekt, d.o.o., Velenje. Projekt izgradnje vodovoda so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad in sodelujoče občine Sistema B. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Pridobitve v občinah Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistem B

Grad, 29. oktober 2015 – Gradnja vodovodnega sistema v občinah Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci je del skupnega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B. Izvedba projekta vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo in izboljšanje kakovosti pitne vode za prebivalce vseh sodelujočih občin.

V občini Gornji Petrovci so izgradili vodohran in črpališče Panovci, vodohran Pindža, vodovod Kančevci – Panovci – Križevci, Križevci – Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (meja z Občino Šalovci) – Križevci – vodohran Križevci ter sekundarno vodovodno omrežje
v skupni dolžini 27.261 m.

V občini Hodoš so izgradili vodovod Hodoš – meja z občino Šalovci ter vodovod Mladinski dom.

V občini Moravske Toplice so izgradili vodohran in črpališče Bogojina, vodohran in črpališče Suhi vrh, vodohran in črpališče Vučja Gomila, črpališče Sebeborci in črpališče Andrejci ter rekonstruirali črpališče Moravske Toplice. Prav tako so na območju Moravskih Toplic izgradili vodovod Suhi vrh, Andrejci, Sebeborci – Bedenik, Bogojina – Vučja Gomila, Berkovci – Središče, Suhi vrh – Prosenjakovci, Andrejci – Ivanovci – Fokovci – Kančevci, Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

V občini Šalovci so izgradili vodovod Šalovci – Hodoš, vodovodno omrežje Dolenci in Budinci ter vodohran Dolenci in črpališča.

Gradbena dela na Sklopu 3 je izvedlo podjetje IMP, d.d., Ljubljana, s partnerjem PRO ADRIA, d.o.o., Ljubljana. Projekt izgradnje vodovoda so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad in sodelujoče občine Sistema B. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Zanesljiva oskrba s pitno vodo bo prispevala k celostnemu razvoju Pomurja

Grad, 29. oktober 2015 – Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B poleg celovitejše oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo in posodobljenim javnim vodovodnim omrežjem prinaša tudi številne druge koristi tako sodelujočim občinam kot širšemu območju. Z doseženimi primarnimi cilji bodo pomembno pripomogli k celostnemu razvoju regije. 

Dvanajst pomurskih občin je k skupnemu projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B pristopilo z namenom, da bi zagotovili boljšo in celovitejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo, na novo zgradili in posodobili javno vodovodno omrežje ter izboljšali drugo vodovodno infrastrukturo v posameznih občinah.

Projekt je pomemben z več vidikov. Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina bodo z uresničitvijo projekta, ki pomeni varno in trajno oskrbe s pitno vodo, ustvarile tudi možnosti za nadaljnji razvoj tako posameznih občin kot celotnega Pomurja. Sinergije, ki so jih občine našle v projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, so dobra popotnica za sodelovanje v smeri razvoja podeželskega turizma. Regija, ki ima zagotovljene osnovne življenjske pogoje in je infrastrukturno dovršena, lahko stremi tudi k razvoju. Z zagotavljanjem trajne oskrbe s kakovostno pitno vodo rastejo možnosti Pomurja za razvoj regije kot privlačne turistične destinacije. Turisti namreč vedno bolj iščejo nove, še neodkrite kotičke, ki nudijo pristne in predvsem drugačne izkušnje. Uspešno sodelovanje občin in gospodarstva znotraj regije je zagotovo vidik, ki lahko k temu pomembno pripomore.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Pridobitve v Beltincih, Murski Soboti in Tišini v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistem B

Grad, 29. oktober 2015 – Gradnja vodovodnega sistema v občinah Beltinci, Murska Sobota in Tišina je del skupnega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B. Izvedba projekta vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo in izboljšanje kakovosti pitne vode za prebivalce vseh sodelujočih občin.

V občini Beltinci so z izgradnjo novega vodovodnega stolpa povečali kapaciteto vodohrana s 100 na kar 400 m3, s čimer so prebivalci občine pridobili večjo zalogo vode, pa tudi višji pritisk v vodovodnem omrežju. V Beltincih so izgradili tudi primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 2.542 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 3.726 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 1.186 metrov.

V občini Murska Sobota so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 723 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.419 metrov in v celoti rekonstruirali stolpni vodohran Murska Sobota. Uredili so tudi vodni vir Krog, ki predstavlja glavno črpališče vode na celotnem Sistemu B.

V občini Tišina so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 6.390 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.006 metrov, celotno črpališče Tropovci in izvedli rekonstrukcijo vodnega vira Črnske meje. Z izvedbo projekta so tako zagotovili varno oskrbo s pitno vodo za del občanov, za preostali del pa je predvidena ureditev znotraj druge faze projekta.

Gradbena dela na Sklopu 1 so bila v celoti zaključena konec julija, avgusta pa so opravili še primopredajo opravljenih del. Gradnjo so izvedli Gorenje projekt, d.o.o., Velenje, s partnerjema Mariborski vodovod JP, d.d., Maribor, in Esotech, d.d., Velenje.

Projekt izgradnje vodovoda so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad in sodelujoče občine Sistema B. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


O oskrbi 12 pomurskih občin s pitno vodo v novih zloženkah

Grad, 28. oktober 2015 – Prebivalci občin Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina so s projektom Oskrba s pitno vodo – Sistem B pridobili zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno vodo.

Ob zaključku projekta so vsa gospodinjstva, podjetja in ustanove sodelujočih občin Sistema B prejeli novi zloženki, v katerih so predstavljene informacije o obsegu del, o doseženih ciljih in koristih skupnega projekta.

Prva zloženka predstavlja podatke o obsegu vseh opravljenih del v okviru projekta, iz katerih se lahko prebivalci seznanijo z obsegom nove infrastrukture tako v njihovi občini kot tudi v ostalih občinah, vključenih v projekt. V drugi zloženki pa so župani vseh 12 sodelujočih občin izpostavili koristi in učinke, ki jih je uresničitev oskrbe s kakovostno pitno vodo prinesla njihovi občini ter ocenili sodelovanje z ostalimi občinami. Zloženke so objavljene tudi na spletni strani projekta: http://www.pomurskivodovod-sistemb.si/zlozenka.

Kratka in jedrnata vsebina v izdanih tiskovinah tako izčrpno predstavlja obseg in dosežene rezultate tega, za območje 12 občin Pomurja, izjemnega projekta. Ta poleg osnovnega doseženega cilja, ki je kakovostna pitna voda v vsak dom, namreč prinaša širok spekter pozitivnih učinkov za razvoj tako posameznih vpletenih občin kot celotne regije.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Zagotovljena trajna in varna oskrba s kakovostno pitno vodo v 12 pomurskih občinah

Pomurske občine ustvarile skupne regionalne sinergije za nadaljnji razvoj celotnega območja

Grad, 27. oktober 2015 – Županja Občine Grad Cvetka Ficko je na današnji novinarski konferenci predstavila dosežene cilje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«. Spregovorila je o pozitivnih učinkih projekta za tamkajšnje prebivalce, občine in celotno regijo. Investicija predstavlja nadgradnjo vodovodnega sistema z vzpostavitvijo enovitega sistema oskrbe s pitno vodo v 12 pomurskih občinah, poleg nosilne Občine Grad še v občinah Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. 

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B so v 12 sodelujočih občinah zgradili primarne in sekundarne vodovode ter transportne vode s pripadajočimi objekti in uredili dva vodna vira. Z uspešno izvedbo projekta so izpolnili primarne cilje projekta, to je izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin Sistema B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo na vodovodni sistem vključenih še 10.180 prebivalcev.

Županja Občine Grad Cvetka Ficko je ob zaključku projekta povedala: »Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B je pomembna pridobitev za naše občanke in občane ter širšo pomursko regijo. Z investicijo nismo nadgradili samo vodovodnega sistema in zagotovili zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo. Z investicijo smo vzpostavili boljše življenjske pogoje, tako z vidika zdravja kot splošne kakovosti življenja v naših občinah. S tem smo povečali privlačnost naše regije za poselitev in ustvarili možnosti za dolgoročni razvoj področja, saj je nemotena oskrba s pitno vodo temeljna človekova potreba.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Cvetka Ficko, županja, Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, T: 02/551 88 82, F: 02/551 88 86, E: zupanja@obcina-grad.si, W: www.obcina-grad.si
 


Vzpostavitev centraliziranega vodovodnega sistema za lažji nadzor vodnih virov

Grad, 27. oktober 2015 – Daniel Kalamar, direktor Vodovoda Sistema B, je na današnji novinarski konferenci predstavil rezultate projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«. Predstavil je pomembne pozitivne učinke projekta tako za sodelujoče občine kot za širše območje Pomurja. Podjetje Vodovod Sistema B bo z zgrajeno infrastrukturo upravljalo po zaključku projekta.

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B so občine: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Investicija predstavlja izgradnjo vodovodnega sistema v sodelujočih občinah, ki vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo. Izgradili so transportne, primarne in sekundarne cevovode s pripadajočimi objekti in uredili dva vodna vira. Izvedba projekta prinaša izboljšanje kakovosti pitne vode za 47.336 prebivalcev, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem, ter vključitev v vodooskrbo za 10.180 prebivalcev sodelujočih občin. 

Daniel Kalamar, direktor podjetja Vodovod Sistema B, je na novinarski konferenci poudaril: »Izdatno pomanjkanje vodnih virov in posledično nezadostna oskrba s pitno vodo ter soočanje nekaterih prebivalcev z neoporečno vodo so botrovali k temu, da so se pomurske občine povezale in skupaj pristopile k temu celovitemu projektu. S skupno naložbo smo vzpostavili centraliziran vodovodni sistem, ki bo omogočal lažji nadzor vodnih virov ter posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode. Vzpostavitev kakovostnega vodovodnega omrežja z izboljšanimi hidravličnimi razmerami, tlačnimi pogoji in boljšo požarno varnostjo je dobra popotnica za nas kot upravljalce sistema.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B je bila skupno 49.549.480 EUR. Projekt je bil financiran iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije v višini 28.529.129 EUR, sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Vodnega sklada v višini 9.826.338 EUR ter sredstev sodelujočih občin Sistema B v višini 11.194.015 EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije:
Daniel Kalamar, direktor Vodovod Sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
T: 041 632 340, E: daniel.kalamar@vodovod-b.si
Cvetka Ficko, županja, Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, T: 02/551 88 82, F: 02/551 88 86, E: zupanja@obcina-grad.si, www.obcina-grad.si
 


Oskrba prebivalcev s pitno vodo bo omogočila dolgoročni razvoj vsem 12 občinam Sistema B

Grad, 26. oktober 2015 – V občini Grad, ki je nosilna občina projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so zadovoljni z uspešnim zaključevanjem projekta in poudarjajo, da gre za pomembo pridobitev za vse sodelujoče občine in širšo pomursko regijo.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Tišina, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Županja Občine Grad Cvetka Ficko je ob zaključku projekta povedala: »Z izvedbo projekta se je izgradila ustrezna komunalna infrastruktura za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ki bo omogočila dolgoročni razvoj vsem 12 občinam tega projekta, predvsem pa Goričkim občinam, ki do sedaj niso imele dostopa do javnega vodovoda.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Občina Moravske Toplice: Kakovostna pitna voda tudi za naselja na gričevnatem delu

Moravske Toplice, 26. oktober 2015 –  V občini Moravske Toplice so zadovoljni z izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, saj bodo z novozgrajeno infrastrukturo zagotovili nemoteno oskrbo s kakovostno pitno vodo za večino občank in občanov, tudi tistih na gričevnatem delu. 

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Moravske Toplice, Tišina, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač je ob zaključku projekta izpostavil: »Z zgrajenim vodovodnim sistemom na območju občine Moravske Toplice bo večina naselij preskrbljena z neoporečno pitno vodo. Predvsem pa bo poskrbljeno tudi za naselja na gričevnatem delu, ki so poleg oporečnosti imela težave predvsem z nestalnim virom vode. Ostalo je še nekaj naselij, ki v prvo fazo niso bila uvrščena in čakajo na drugo fazo projekta oskrbe s pitno vodo. Koordinacija izgradnje je potekala pod nadzorom vodilne občine in v sodelovanju z inženirjem. Tako, da je sodelovanje potekalo dobro in brez večjih težav.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Občina Gornji Petrovci izpostavlja velik pomen projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B

Gornji Petrovci, 23. oktober 2015 –  V občini Gornji Petrovci so zelo zadovoljni z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, saj ta občanom prinaša kakovostno oskrbo s pitno vodo.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber je ob zaključku projekta poudaril: »Izvedba tega projekta je za našo občino zelo pomembna, saj smo s tem vsa gospodinjstva v naši občini oskrbeli z zdravo pitno vodo, kar dviguje kakovost življenja občanov. Z izvedbo projekta smo zelo zadovoljni, saj je vse potekalo v skladu z dogovori. Prav tako pa smo dobro sodelovali s sosednjimi občinami.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Varna in trajna oskrba s kakovostno pitno vodo tudi za del prebivalcev občine Tišina

Tišina, 23. oktober 2015 –  V občini Tišina so zadovoljni z izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« in si želijo nadaljnjega uspešnega sodelovanja s pomurskimi občinami za zagotovitev kakovostne pitne vode tudi za tiste prebivalce, ki jih prva faza projekta ni zajela.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Tišina, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Tišina Franc Horvat je ob zaključku projekta povedal: »S projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja bomo za del občanov občine Tišina zagotovili varno in trajno oskrbo s kakovostno pitno vodo. Z izvedbo projekta smo zadovoljni. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno sodelovanje z ostalimi pomurskimi občinami nadaljevati tudi v II. fazi izgradnje Pomurskega vodovoda.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Občina Cankova: Oskrba s pitno vodo je projekt stoletja za Pomurje

Cankova, 22. oktober 2015 –  Župan občine Cankova Drago Vogrinčič ocenjuje projekt oskrbe s pitno vodo kot projekt stoletja za Pomurje in je zadovoljen s pozitivnimi učinki, ki jih projekt prinaša občanom in širši regiji.  

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Cankova, Beltinci, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan občine Cankova Drago Vogrinčič je ob zaključku projekta povedal: »Projekt Oskrba s pitno vodo ocenjujem kot projekt stoletja, ne samo za občino Cankova, temveč za vso Goričko in za celotno regijo. S tem namreč uresničujemo ustavno človekovo pravico do zdrave pitne vode, kar je dolžnost in obveza tako občine kot države. Zadovoljen sem, da bo po desetih letih trdega dela priprave projektov in sodelovanja s pomurskimi občinami izvedba projekta zagotovila sedanjim in bodočim generacijam oskrbo s kakovostno vodo. V tem času smo se namreč, zaradi suš in vremenskih sprememb, soočali s padcem nivoja podtalnice, pomanjkanjem vode tako za gospodinjstva kot v kmetijstvu. V času izvedbe projekta nas je vse sodelujoče obvezovala skupna odgovornost in naloga, da optimalno strokovno končamo z izgradnjo vodovodnega omrežja in ga tudi predamo v uporabo. S tega stališča ocenjujem, da je sodelovanje potekalo korektno.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


MO Murska Sobota: Oskrba z zdravo pitno vodo je ena najpomembnejših nalog občine

Murska Sobota, 20. oktober 2015 – V mestni občini Murska Sobota so ob zaključevanju projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B zadovoljni z njegovo izvedbo in dobrim sodelovanjem občin ter poudarjajo, da je zagotavljanje oskrbe ljudi s kakovostno pitno vodo izjemno pomembna naloga tako občin kot tudi države.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Murska Sobota, Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je ob zaključku projekta izpostavil: »Oskrba prebivalcev z zdravo pitno vodo je ena najpomembnejših nalog občine kot tudi države. Zato je bilo potrebno izgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo, ki je bila na določenih odsekih dotrajana ali pa je sploh ni bilo. Zagotoviti je bilo potrebno tudi zadostno kapaciteto in kakovost vode na vodnih virih. Ker je glavno črpališče na Sistemu B črpališče v Krogu, je zelo pomembno, da se zagotovi zadostna količina zdrave pitne vode na tem vodnem viru in se ga tudi ustrezno zavaruje. Občina zagotavlja osnovne pogoje za bivanje ljudi in razvoj gospodarstva. Z urejenim vodovodnim omrežjem bo tako bivanje v občini bolj kakovostno, pozitiven učinek projekta pa vidim tudi pri celotnem gospodarskem razvoju občine. Tudi sodelovanje z ostalimi občinami je v zasledovanju skupnega cilja potekalo nemoteno.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Vodovodna infrastruktura Hodoš povezana v enovit sistem oskrbe s pitno vodo Pomurja

Hodoš, 18. oktober 2015 –  V občini Hodoš so leta 2005 izgradili nov vodovodni sistem z lastnimi sredstvi občine in s sofinanciranjem občank in občanov. Izvedba projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« pa je obstoječo infrastrukturo še nadgradila in jo povezala v enovit sistem oskrbe s pitno vodo. 

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Hodoš Ludvik Orban je ob zaključku projekta povedal: »V okviru projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem B smo v naši občini izgradili primarni vod s povezavo od k.o. Šalovci do našega črpališča v dolžini 1.785 km. Na novo je bil zgrajen sekundarni vod od konca naselja do Mladinskega doma v dolžini 1.860 km. Tukaj so na novo položili debelejše cevi, ki so primerne za požarni hidrant. Kakovost izvedbe pa bomo lahko ocenjevali v nadaljevanju, ko se bodo pojavljale morebitne napake.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


S projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B zagotovili zdravo pitno vodo celotnemu območju občine Šalovci

Grad, 17. avgust 2015 – V občinah Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad, ki spadajo v Sklop 2 pri gradnji transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so julija marsikje zaključili gradbena dela, s tem pa aktivnosti še niso končane. 

V občini Cankova so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.290 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 15.112 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.993 metrov. Ob tem pa tudi realizirali izgradnjo črpališča Korovci v stopnji 86 odstotkov. Malo čez 90 odstotkov pa tudi VH Gornji Črnci s črpališčem.

V Puconcih so do konca izgradili sekundarno vodovodno omrežje, in sicer v skupni dolžini 41.698 metrov, prav tako tudi transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.405 metrov. Prečrpališče Otovci pa je ob koncu meseca bilo zgrajeno v 88 odstotkih, nekaj manj pa Črpališče Mačkovci. Sicer pa so dela izvedena tudi pri gradnji  Prečrpališča Prosečka vas, kjer so naredili dobrih 66 odstotkov, še več – skoraj 80 odstotkov – pa na Črpališču Dankovci, skoraj 85 odstotkov pa na Prečrpališču Kuštanovci. Rekonstrukcija Črpališča Predanovci pa je dosegla 53 odstotkov predvidene izgradnje.

Rogašovci imajo zaključeno izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 metrov,  sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.962 metrov in transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.232 metrov. Skoraj dokončali so tudi izgradnjo VH in črpališča Rogašovci.

Občina Kuzma ima dokončano izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 3.344 metrov, transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 586 metrov. Nista pa še dokončana VH Lepošev breg, kjer morajo narediti še 15 odstotkov objekta, Črpališča Trdkova, kjer je narejenih nekaj več kot 80 odstotkov planiranega.

V Gradu so ob koncu meseca dokončali izgradnjo transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.122 metrov, Črpališče Grad pa je skorajda dokončano.

V celotnem sklopu so preostala še zaključna dela po trasah vodovoda in objektih, izvaja se tehnične preglede in pridobiva uporabna dovoljenja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Občina Kuzma: Velik pomen projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja za nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo

Kuzma, 16. oktober 2015 –  Čeprav so imeli v občini Kuzma že izgrajeno javno vodovodno omrežje, pozdravljajo celovit projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja in izpostavljajo njegov velik pomen za nemoteno oskrbo vseh prebivalcev Pomurja s kakovostno pitno vodo. 

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Hodoš, Kuzma, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Kuzma Jožef Škalič, ki je z izvedbo projekta sicer zmerno zadovoljen, je ob zaključku projekta izpostavil: »Izvedba celovita projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja je znatno pripomogla k nemoteni oskrbi vseh prebivalcev z zdravo pitno vodo. Realizacijo projekta lahko samo pozdravimo, že zaradi tega, ker gre za enega največjih projektov v Pomurju.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Zdrava pitna voda tudi za več kot 200 gospodinjstev v občini Rogašovci

Rogašovci, 15. oktober 2015 – Občini Rogašovci je izvedba projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B prinesla 12 kilometrov vodovodnega omrežja, na katerega se že priključuje več kot 200 gospodinjstev, ki zdravo pitno vodo nujno potrebujejo.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Rogašovci, Puconci, Murska Sobota, Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič je ob zaključku projekta povedal: »Zdrava pitno voda za našo občino predstavlja možnost za razvoj raznovrstnih dejavnosti, pri katerih je bistven pogoj nemotena zagotovitev zdrave pitne vode. Z izvedbo projekta smo zadovoljni. Na poti od ideje do izvedbe smo porabili preveč časa in energije in ne nazadnje tudi denarja, saj so se ideje o izvedbi vodovoda v preteklosti večkrat spreminjale. Večina občin je že imela pripravljene projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja še preden se je oblikoval Sistem B. Vse občine Sistema B smo našle skupni jezik in tvorno sodelovale. Z občinami smo dobro sodelovali, saj smo pri tako pomembnem in velikem projektu malenkosti in lastne koristi dali na stranski tir ter zasledovali širši interes, to pa je oskrba s pitno vodo Pomurja.

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 

Beltinci, 12. oktober 2015 –  Milan Kerman, župan občine Beltinci, kjer je vodooskrba sicer rešena že dalj časa, saj ima občina svoje vodne vire in vsa gospodinjstva so vezana na javno vodovodno omrežje, je ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B izpostavil prednosti, ki jih projekt prinaša občanom Beltincev, opozoril pa tudi na nekatere pomanjkljivosti projekta.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan občine Beltinci Milan Kerman je ob zaključku projekta povedal: »Realizacija I. faze projekta prinaša občanom Beltincev zamenjavo nekaterih primarnih in sekundarnih vodov, ki so bili do sedaj iz salonitnih cevi. Pomembna korist je povečanje kapacitete vodohrana, saj se je s 100 povečala na 400 m3. Z novim vodohranom smo pridobili večjo zalogo vode, pa tudi pritisk v omrežju se je dvignil za 0,4 bara.« Izpostavil pa je tudi naslednje: »Izvedba tako vodohrana kot cevovodov je bila zaupana številnim podizvajalcem, kar je oteževalo komunikacijo z izvajalci. Otežen je bil nadzor in kontrola nad opravljenimi deli v občini, kar se je odražalo na kakovosti dela.« Župan Beltincev tudi ocenjuje, da bi moralo biti sodelovanje med občinami bolj konstruktivno in reševanje izzivov na projektu bolj ažurno.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Skorajšnji zaključek del v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

DELA V POSAMEZNIH SKLOPIH SO V ZAKLJUČNI FAZI

Grad, 29. september 2015 -  V dvanajstih pomurskih občinah, ki so del projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« se ta za celotno Pomurje izredno pomemben projekt  zaključuje. S Sistemi A, B in C je dejansko pokril celotno Pomurje. V Sistemu B sodelujejo občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Projekt njihovim prebivalcem ob zaključku prinaša boljšo in celovitejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo, na novo izgrajeno, ponekod pa posodobljeno javno vodovodno omrežje, mrežo hidrantov za potrebe požarne varnosti in ne nazadnje tudi posodobljena vozišča in pločnike, kjer se je med projektom gradil vodovod. 

V občinah, ki so v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« del Sklopa 1, so dela tako rekoč zaključena. Pridobljena so vsa uporabna dovoljenja, treba je odpraviti še pomanjkljivosti, ugotovljene na kakovostnih pregledih objektov. Torej za objekte in sistem, ki je v občinah Beltinci, Murska Sobota in Tišina.

Gradbena in zaključna dela so opravljena tudi v Sklopu 2, kamor spadajo občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad. V teh občinah se sedaj izvaja še tehnične preglede, hkrati pa tečejo postopki za pridobitev uporabnih dovoljenj.

Je pa nekaj del v zaključni fazi treba še narediti v občinah, ki so del Sklopa 3, torej v Gornjih Petrovcih, Hodošu, Moravskih Toplicah in Šalovcih. Tu poteka predvsem zaključna faza pridobivanja dokumentacij za izvedbo tehničnih pregledov, ki bodo oktobra.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


 

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

DELA NA SKLOPU 3 SE BLIŽAJU ZAKLJUČKU

Grad, 19. avgust 2015 - Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 3 – sem spadajo občine Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci – se v poletnih mesecih večinoma zaključuje.

V Gornjih Petrovcih so v celoti izgradili sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 27.261 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 11.784 metrov ter nekaj čez polovico obsega del na Vodohranu Panovci in Črpališču Panovci, prav tako na VH Pindža.

V občini Hodoš so dokončali izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.860 metrov in izgradnjo transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.785 metrov.

V Moravskih Toplicah  so dokončali primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 35.553 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 11.301 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.854 metrov. Dela na VH Vučja gomila so konec prejšnjega meseca dosegla 39 odstotkov, na VH Suhi vrh 48 odstotkov, na Črpališču Andrejci 74 odstotkov,  na Črpališču Sebeborci 70 odstotkov, na VH Bogojina pa 81 odstotkov.

V občini Šalovci pa so prejšnji mesec zaključili izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 17.076 metrov in izgradnjo transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 447 metrov.

Na vodovodnih trasah in objektih se izvaja zaključna dela – predviden rok dokončanja vseh del je konec septembra.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.
--------------------------------
Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

ŠE NEKAJ ZAKLJUČNIH DEL NA TRASAH VODOVODA IN OBJEKTIH

Grad, 17. avgust 2015 – V občinah Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad, ki spadajo v Sklop 2 pri gradnji transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so julija marsikje zaključili gradbena dela, s tem pa aktivnosti še niso končane.

V občini Cankova so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.290 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 15.112 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.993 metrov. Ob tem pa tudi realizirali izgradnjo črpališča Korovci v stopnji 86 odstotkov. Malo čez 90 odstotkov pa tudi VH Gornji Črnci s črpališčem.

V Puconcih so do konca izgradili sekundarno vodovodno omrežje, in sicer v skupni dolžini 41.698 metrov, prav tako tudi transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.405 metrov. Prečrpališče Otovci pa je ob koncu meseca bilo zgrajeno v 88 odstotkih, nekaj manj pa Črpališče Mačkovci. Sicer pa so dela izvedena tudi pri gradnji  Prečrpališča Prosečka vas, kjer so naredili dobrih 66 odstotkov, še več – skoraj 80 odstotkov – pa na Črpališču Dankovci, skoraj 85 odstotkov pa na Prečrpališču Kuštanovci. Rekonstrukcija Črpališča Predanovci pa je dosegla 53 odstotkov predvidene izgradnje.

Rogašovci imajo zaključeno izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 metrov,  sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.962 metrov in transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.232 metrov. Skoraj dokončali so tudi izgradnjo VH in črpališča Rogašovci.

Občina Kuzma ima dokončano izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 3.344 metrov, transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 586 metrov. Nista pa še dokončana VH Lepošev breg, kjer morajo narediti še 15 odstotkov objekta, Črpališča Trdkova, kjer je narejenih nekaj več kot 80 odstotkov planiranega.

V Gradu so ob koncu meseca dokončali izgradnjo transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.122 metrov, Črpališče Grad pa je skorajda dokončano.

V celotnem sklopu so preostala še zaključna dela po trasah vodovoda in objektih, izvaja se tehnične preglede in pridobiva uporabna dovoljenja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

V SKLOPU 1 ŽE IZVEDENI TEHNIČNI PREGLEDI

Grad, 15. avgust 2015 – do konca prejšnjega meseca so v okviru gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 1, v katerega spadajo občine Beltinci, Murska Sobota in Tišina, v celoti izgradili primarne in sekundarne ter transportne cevovode.

V Beltinci izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 2.542 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 3.726 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 1.186 metrov, pa tudi vodohran Beltinci.

V Murski Soboti so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 723 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.419 metrov in v celoti rekonstruirali stolpni vodohran Murska Sobota. Naredili so tudi vodni vir VV Krog.

V Tišini so dokončali primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 6.390 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.006 metrov, celotno črpališče Tropovci in rekonstrukcijo vodnega vira VV Črnske meje.

Za vse vodovodno omrežje in objekte so tudi že izvedeni tehnični pregledi in pridobljena uporabna dovoljenja, v tem času pa se bo izvedla primopredaja opravljenih del.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


 

Spomladanska dela v sklopu 1 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

GRADNJA VODOHRANOV V ZAKLJUČNI FAZI
Grad, 15. maj 2015 -  Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov v Sistemu B, Sklop 1 zajema dela v občinah Beltinci, Murska Sobota in Tišina, kjer so marca in aprila izvedli več del.

Marca so v občini Beltinci delali na odsekih transportnega vodovoda VBE-1, primarnih vodovodov VBE-3 in VBE-5, sekundarnih vodovodov SB–1.64 in SB–1.65 ter na stolpnem vodohranu Beltinci, tako so v naslednjem mesecu naredili povezavo do odjemnih mest na odsekih transportnega vodovoda VBE-1, prav tako na odsekih sekundarnih vodovodov SB–1.64 in SB–1.65. Pri stolpnem vodohranu Beltinci pa so opravili tlačni preskus cevovoda, izpiranje, analizo vode, pa tudi zaključna dela in uredili okolico. Delali pa so tudi na odsekih primarnih vodovodov VBE-2,  VBE-3 in VBE-5.

V občini Murska Sobota so po zaključku del na vodovodnih trasah naredili priključitev rekonstruiranega črpališča Krog, dela pa so opravljali tudi pri rekonstrukciji stolpnega vodohrana Murska Sobota. Opravili so tudi sanacijo asfalta v Cankarjevi ulici. V občini Tišina pa so naredili NN-priključek pri črpališču Tropovci.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 
četrtek, 20.11.2014
 

V Rogašovcih pospešeno delajo pri projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

IZGRADNJA VODOHRANOV SE NADALJUJE

Grad, 21. november – V Rogašovcih so skorajda zaključili vse odseke gradnje vodovodnega sistema v metrih, ostaja jim še del primarnega vodovoda Ropoča – Rogašovci, ta mesec pa se potekajo dela na vodohranih.

Ta mesec delajo v Rogašovcih na primarnem vodovodu Ropoča – Rogašovci (VRR), sekundarnem vodovodu Ropoča – Nuskova (SR-2) in vodohranu Rogašovci. Glede na plan asfaltiranja, ki so ga naredili oktobra, bodo v tem mesecu zaključili tudi asfaltiranje tras.

Sicer pa so do konca oktobra v tej občini naredili 5.842 metrov primarnega vodovodnega sistema in v celoti izpolnili plan, prav tako tudi s 6.962 metrov sekundarnega vodovodnega sistema in 2.232 metrov transportnega vodovodnega sistema.

V okviru celotnega projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« bodo sicer v tej občini dokončali še odseke vodovoda Ropoča–Motovilci (meja z občino Grad), Ropoča–redukcija Ropoča–Rogašovci, Sveti Jurij–Rogašovci, Ropoča–Nuskova, Sveti Jurij, Serdica–Sotina–Nuskova
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 
sreda, 19.11.2014

Novembrska dela v Puconcih 

NA VRSTI SO PREDVSEM ČRPALIŠČA IN PREČRPALIŠČA

Grad, 19. november – V Puconcih se novembra osredotočajo predvsem na gradnjo črpališč in prečrpališč, obenem pa urejajo tudi zahtevke za izdajo soglasij. 

V Puconcih novembra nadaljujejo dela na sekundarnih vodovodih Otovci (SP - 1), Mačkovci (SP – 2), Prosečka vas (SP – 3),  Dankovci - črpališče (SP – 4) in Kuštanovci (SP – 5). Prav tako tudi na črpališču Otovci ter prečrpališčih Mačkovci, Dankovci, Prosečka vas in Kuštanovci ter rekonstrukciji črpališča Predanovci.

Do sredine novembra bodo vložili tudi zahtevke za izdajo soglasij za NN-priključek na Elektro Maribor, OE Murska Sobota, in sicer za objekte, kjer še potekajo gradbena dela oziroma jih zaključujejo: prečrpališče Mačkovci, Otovci, Prosečka vas, Kuštanovci in črpališče Predanovci.

V občini Puconci bodo sicer v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« naredili rekonstrukcijo črpališča Predanovci, črpališče Mačkovci, odseke vodovoda Otovci, Dankovci, Mačkovci, Prosečka vas in Kuštanovci (z ustreznimi prečrpališči) ter transportni vodovod Dankovci – Mačkovci.

V Sklop 2 spadajo poleg te občine še Grad, Cankova, Rogašovci in Kuzma.
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 

 

 
torek, 18.11.2014

 

Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« 

AKTIVNI TUDI V OBČINI KUZMA 

Grad, 18. november – November je mesec, ko tudi v občini Kuzma pred zimo hitijo z deli pri gradnji vodovodnih odsekov oziroma vodohranov in prečrpališča. Oktobrsko lepo vreme je pomagalo, da so naredili več. Kljub novembrskim napovedanim padavinam pa izvajalci upajo, da bodo lahko v roku dokončali vsa načrtovana dela.

V občini Kuzma, ki spada v Sklop 2 Sistema B, bi radi še pred zimo naredili čim več pri gradnji vodohrana in prečrpališča Trdkova, prav tako tudi vodohrana Lepošev breg, sicer pa je v tej občini v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« močan poudarek tudi pri gradnji vodovoda Trdkova in Gornji Slaveči.
 

Tam, kjer so oktobra dokončali dela ali pa jih bodo v tem mesecu, bodo delovišča tudi sanirali in poskrbeli za vzpostavljanje v prvotno stanje in asfaltiranje, odvisno od delovnega načrta.
 

S končno izgradnjo vodovodnih odsekov ter obeh vodohranov se bo v tej občini nedvomno izboljšala dobava in kakovost pitne vode za prebivalce, s tem pa seveda zvišala tudi življenjski standard in kakovost življenja.
 

Ne nazadnje je ta projekt pomemben za vseh dvanajst sodelujočih občin v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, pa tudi za tiste, ki sodelujejo v Sistemu A in B. Tako bo velik del Pomurja oskrbljen s kakovostno pitno vodo, lise, kjer vodovodnega sistema ni ali pa je sedaj v slabem stanju, pa bodo postopno izginile z zemljevida.
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 

 

ponedeljek, 17.11.2014

 

Novembrska dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« 

SANACIJSKA IN DRUGA DELA V OBČINI CANKOVA

Grad, 17. november – V občini Cankova so v sklopu gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov aktivni na več gradbiščih. Obenem pa bodo ta mesec tudi sanirali odseke, kjer so druga dela že končali in jih asfaltirali, kjer je to potrebno.

Med pomurske občine na levem bregu Drave, ki sodelujejo v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« spada tudi občina Cankova, ki skupaj z občinami Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad tvori Sklop 2.

V okvir gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov v tem sistemu v novembru v Cankovi delajo na več gradbiščih.

Dela namreč dokončujejo na prečrpališču Korovci (VCK), primarnem vodovodu v Cankovi (VCA), ter vodohranu in črpališču Gornji Črnci.

Ob koncu oktobra je izvajalec del (Gorenje Projekt) tudi izvedel vsa sanacijska dela že končanih odsekov v občini Cankova. Oktobra so naredili tudi za to občino plan asfaltiranja, ki ga bodo izvedli ta mesec.

Sicer pa je ta občina skupaj z investitorjem že vložila zahtevek za izdajo soglasij za NN-priključek na Elektro Maribor, OE Murska Sobota za vodohran in prečrpališče Gornji Črnci. Na merilnem jašku in prečrpališču Korovci (VCK) pa so že naredili zakoličbo.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


četrtek, 06.11.2014

 
Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« 
 
DOKONČUJEJO DELA PRED ZIMO
 
Grad, 6. november – Občina Grad je nosilna občina projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, obenem pa spada v njegov Sklop 2. V tem mesecu bodo pospešeno zaključili dela, ki so jih predvideli pred začetkom zime. 
 
V občini Grad, kjer bodo v okviru celotnega projekta naredili vodovod od črpališča Grad do meje z občino Kuzma, se bodo v novembru posvetili črpališču Grad, kjer izvajajo zemeljska dela.
 
Gorenje Projekt, izvajalec del, je tudi za to občino naredil plan asfaltiranja po opravljenih sanacijskih delih, tako kot za druge v projektu sodelujoče občine. Plan bodo realizirali v tem mesecu.
 
Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« sicer povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure. V Sklop 1 sodijo občine Murska Sobota, Beltinci in Tišina. V Sklop 2 poleg nosilne občine projekta Grad spadajo še Cankova, Puconci, Rogašovci in Kuzma. V Sklop 3 pa preostale občine: Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci in Moravske Toplice.
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 
Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


 

sreda, 05.11.2014

Novembrska dela pri gradnji celovitega vodovodnega sistema v občini Tišina 
 
PROJEKT »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM B« USPEŠEN TUDI V OBČINI TIŠINA
 
Grad, 5. november – V občini Tišina, kjer v okviru Sklopa 1 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« gradijo odseke transportnega in primarnega vodovoda, rekonstrukcijo vodnega vira in menjujejo cevi na določenih odsekih, tudi v novembru nadaljujejo dela na določenih odsekih. 
 
V tej občini bodo na odsekih vodovoda novembra nadaljevali dela na primarnem cevovodu PT3 in primarnem vodovodu PT8. Na odsekih, kjer so končali dela, pa bodo sanirali pločnike in asfaltirali cestišče oziroma pločnike.
 
Gorenje Projekt, ki je izvajalec del, pripravlja tudi vso potrebno dokumentacijo, da bodo lahko izvedli tehnični pregled odsekov transportnega vodovoda v Občini Tišina, in sicer gre za VV Črnske meje – rekonstrukcijo vodnega vira.
 
Inženir – nadzornik bo skupaj z naročnico Občino Grad, nosilno občino projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, pripravil ustrezne postopke in vlogo za izvedbo tehničnega pregleda.
 
S projektom »Oskrba s pitno vodo Pomurja«, ki je razdeljen na tri sisteme – A, B in C, bodo v Pomurju zagotovili varno in trajno oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Izvedba bo potekala do konca 2015, v posameznih občinah bodo dela zaključili nekoliko prej. V Sistem B je vključenih 12 pomurskih občin z levega brega Mure, od teh so tri del Sklopa 1 – poleg občine Tišina še Murska Sobota in Beltinci.
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 
Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 
sreda, 05.11.2014

Načrtovana dela v občini Murska Sobota v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« 
 
IZGRADNJA VODOVODA V MURSKI SOBOTI POTEKA PO PREDVIDENEM PLANU
 
Grad, 5. november – V Murski Soboti bodo ta mesec nadaljevali dela pri gradnji transportnih vodovodov, obenem pa tudi že urejali vso potrebno dokumentacijo, da bodo lahko opravili tehnični pregled odsekov transportnega in primarnega vodovoda v tej občini. Ob tem izvajajo tudi druga načrtovana dela.
 
Tako bodo ta mesec v Murski Soboti nadaljevali dela na transportnem vodovodu VSM V5 b in transportnem vodovodu VSM-V6 c, kjer morajo poleg dovoljenja za zaporo cest poskrbeti za prevezavo na priključku vodovoda južne obvoznice ter rekonstrukcijo črpališča Krog, po zaključku pa še priključitev na vodovod, kar je predvideno 20. novembra.
 
Do 18. novembra bo izvajalec del (Gorenje Projekt) pripravil vso potrebno dokumentacijo, da se lahko izvede tehnični pregled odsekov transportnega in primarnega vodovoda v Občini Murska Sobota. Gre za transportni vodovod Rakičan – Noršinska ulica VRN in transportni vodovod Noršinska ulica – Noršinci VNN.
 
Inženir nadzornik in naročnica, nosilna občina projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«, t.j. Občina Grad, pa bosta do konca pripravila tudi ustrezne postopke in vlogo za izvedbo tehničnega pregleda.
 
Na že končanih odsekih gradnje vodovoda v Murski Soboti bo izvajalec del (Gorenje Projekt) opravil do 18. novembra vsa sanacijska dela že končanih odsekov.
 
Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« sicer povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, tri med njimi so v Sklopu 1: Beltinci, Murska Sobota in Tišina.
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 
Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


 
sreda, 05.11.2014

Načrtovana dela v občini Beltinci v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«
 
DELA V OBČINI BELTINCI POTEKAJO PO PREDVIDENEM PLANU
 
Grad, 5. november– V občini Beltinci, v kateri v okviru Sklopa 1 projekta »Oskrba s pitno v vodo Pomurja – Sistem B«  zaključujejo nekatera dela pri gradnji transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov, obenem pa še načrtujejo druga oziroma jih v tem mesecu nameravajo zaključiti.
 
Novembra načrtujejo v tej občini različna dela na primarnem vodovodu VBE-2, sekundarnem vodovodu SB–1.64, sekundarnem vodovodu SB–1.65 in na stolpnem vodohranu Beltinci.
 
Ob tem bodo izvedli tudi vse prevezave in povezave do odjemnih mest (za obstoječi in novi vodovod) na vodovodih VBE-2, VBE-3, VBE-5, SB-1.64, SB-1.65, SB-8/1 in SB-8/21. Opravili pa bodo tudi sanacijo pločnikov in po izvedenih delih tudi asfaltiranje, kjer bo potrebno.
 
V tem mesecu bo Gorenje Projekt, ki je izvajalec del, pripravil tudi vso potrebno dokumentacijo, da se lahko izvede tehnični pregled odsekov sekundarnega vodovoda v Občini Beltinci, in sicer za vodovod Beltinci – SB 8/1 in vodovod Beltinci – SB 8/21. Nadzorni inženir in naročnica, t. j. nosilna občina projekta – Občina Grad, pa bosta pripravila ustrezne postopke in vlogo za izvedbo tehničnega pregleda.
 
Septembra je izvajalec del pridobil od projektanta vodohrana Beltinci (Region in Atrij), vse podatke o pravilnih dimenzijah cevovoda in uskladil dokumentacijo za nemoteno izvajanje del ter s tem uredil pogoje za zaključevanje vseh predvidenih gradbenih in strojnih del v vodohranu Beltinci do konca novembra.
 
V Sklop 1 sicer poleg občine Beltinci spadata še občini Murska Sobota in Tišina, v celoten projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« pa poleg teh še nosilna občina projekta občina Grad in občine Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 
Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


 

Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«
 

Grad, 23. oktober – oktober je mesec, v katerem v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo – Sistem B« v vseh treh sklopih, 1, 2 in 3, aktivno potekajo dela pri gradnji transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov, ponekod pa tudi že izvajajo sanacijo pločnikov in cestišč ter terena po zaključenih projektnih delih. Vreme je izvajalcem zagotovo šlo na roko.

Tako je tudi v sklopu 1, kamor spadajo Občine Beltinci, Murska Sobota in Tišina:

V občini Beltinci potekajo dela na primarnem vodovodu VBE-2, sekundarnem vodovodu SB-1.64, sekundarnem vodovodu SB-1.65, stolpnem vodohranu Beltinci, skrbijo pa tudi za sanacijo pločnikov in asfaltiranje vozišč in pločnikov po izvedenih delih.

V občini Murska Sobota naprej gradijo transportne vodovode VSM V1, VSM V2, VSM-V6, prestavitev 2, VSM-V6, prestavitev 3. Izvajajo pa tudi rekonstrukciji črpališča Krog in stolpnega vodohrana Murska Sobota. Do konca meseca planirajo tudi dokončati vsa sanacijska dela na že končanih odsekih v tej občini, gre za VPU Pušča, Satahovce, Industrijsko cesto in še nekaj drugih odsekov.

V občini Tišina se še naprej posvečajo izgradnji primarnih cevovodov PT3 in PT8 ter sanaciji pločnikov in asfaltiranju po izvedenih delih.

V projekt gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B, Sklop 2, spadajo Občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma, Grad:

V občini Cankova dokončujejo transportni vodovod Cankova – Gornji Črnci (VCG), transportni vodovod Gornji Črnci – Ropoča (do meje Rogašovci (VGR-1) in (VGR-2), primarni vodovod Cankova – Korovci (VCK), primarni vodovod v Cankovi (VCA). Pa tudi sekundarni vodovod v naselju Gornji Črnci (SC 4), sekundarni vodovod v naselju Korovci ter vodohran in črpališče Gornji Črnci. Do konca meseca bodo izvedli tudi vsa sanacijska dela že končanih odsekov v tej občini.

V občini Grad, ki je nosilna občina celotnega projekta, gradijo črpališče Grad. V občini Kuzma pa vodohran in prečrpališče Trdkova ter vodohran Lepošev breg.

V Občini Puconci v tem mesecu nadaljujejo dela na sekundarnih vodovodih Otovci (SP - 1), Mačkovci (SP – 2), Prosečka vas (SP – 3), Dankovci - črpališče (SP – 4), Kuštanovci (SP – 5). Dela nadaljujejo tudi na črpališču Otovci in prečrpališčih Mačkovci, Dankovci, Prosečka vas,

Kuštanovci. Še naprej pa tudi rekonstruirajo črpališče Predanovci.

V Občini Rogašovci je oktober v znamenju izgradnje primarnega vodovoda Ropoča – Rogašovci (VRR), sekundarnih vodovodov Ropoča – Nuskova (SR-2), Sveti Jurij (SR-3), Serdica – Sotina – Nuskova (SR-4) ter transportnega vodovoda Ropoča (od meje občine Cankova do odcepa primarnega vodovoda) (VRM-1) pa tudi vodohrana Rogašovci.

V Sklop 3 spadajo Občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci.

Prioriteta izvajanja del v mesecu oktobru je tudi tu skladna s terminskim planom.

V občini Moravske Toplice je oktober v znamenju gradnje primarnega vodovoda Vučja Gomila (VVG 1/2, VVG-2, SMT-2), sekundarnega vodovoda Suhi vrh – Prosenjakovci (VFS-1), vodohranov Bogojina, Vučja Gomila in Suhi vrh  ter črpališča Moravske Toplice.

V občini Gornji Petrovci se posvečajo gradnji transportnih vodovodov Kančevci – Panovci (VKP), Panovci – Križevci (VPK) ter Gornji Petrovci – Križevci (VGK). Delajo pa tudi na vodohranu in črpališču Panovci ter vodohranu Pindža ter sekundarnemu vodovodu Gornji Petrovci (SGP)

V občini Šalovci še gradijo sekundarni vodovod na odsekih (SŠ-1); (VŠA-3), (VŠA-4) in (VŠA-5).

Oktobra pa so začeli dela v občini Hodoš na odseku transportnega vodovoda VHO – 1, kot je bilo tudi načrtovano.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 

Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

 

POROČILO O STANJU PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM B

 

Grad, 15. oktober – Ob koncu septembra je bilo narejenega na posameznih gradbiščih v 12 sodelujočih pomurskih občin precej dela. Občine so razdeljene na tri sklope, v katerih izvajajo posamezna dela v okviru gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov, tako da je tudi poročilo o opravljenih delih razdeljeno na tri sklope

a) V Sklopu 1 – občine Beltinci, Murska Sobota in Tišina – je bilo ob koncu septembra takšno stanje opravljenih del, kot je prikazano spodaj.

 

1). Občina Beltinci

 

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2,541 m

(izvedeno: 2,515 m – 99 %)

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 3,726 m

(izvedeno: 3,445 m – 92 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,185 m

(izvedeno: 994 m – 84 %)

- VH Beltinci; V = 400 m3

(izvedeno: 78 %)

 

2). Občina Murska Sobota

 

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 723 m

(izvedeno: 723 m – 100 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 10,102 m

(izvedeno: 8.197 m – 81 %)

- Stolpni vodohran Murska Sobota – rekonstrukcija; V = 600 m3

(izvedeno: 17 %)

- VV Krog; Q = 100 l/s

(izvedeno: 61 %)

 

3). Občina Tišina

 

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.390 m

(izvedeno: 4.965 m – 78 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,006 m

(izvedeno: 4.006 m – 100 %)
- Črpališče Tropovci; Q = 29 l/s
(izvedeno: 73 %)
- VV Črnske meje – rekonstrukcija vodnega vira; Q = 60 l/s
(izvedeno: 86 %)

b) V Sklopu 2 – občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad – je bilo ob koncu septembra takšno stanje opravljenih del, kot je prikazano spodaj.

 

1). Občina Cankova

 

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,290 m

- (izvedeno: 2.505 m – 58 %)

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 15,612 m

- (izvedeno: 13.614 m – 87 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 9,036 m

(izvedeno: 8.993 m – 99 %)

- Črpališče Korovci; Q = 11 l/s

(izvedeno: 0 %)

- VH Gornji Črnci s črpališčem; V = 500 m3

(izvedeno: 74 %)

 

2). Občina Puconci

 

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 42.995 m

(izvedeno: 30.403 m – 71 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,405 m

(izvedeno: 4.405 m – 100 %)

- Črpališče Mačkovci; Q = 13 l/s

(izvedeno: 43 %)

- Črpališče Predanovci - rekonstrukcija; Q = 23 l/s

(izvedeno: 13 %)

 

3). Občina Rogašovci

 

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 m

(izvedeno: 5.842 m – 100 %)

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.926 m

(izvedeno: 6.694 m – 97 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2,232 m

(izvedeno: 2.232 m – 100 %)

- VH in črpališče Rogašovci; V = 200 m3

(izvedeno: 61 %)

 

4). Občina Kuzma

 

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 3,344 m

(izvedeno: 3.344 m – 100 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 586 m

(izvedeno: 586 m – 100 %)

- VH Lepošev breg; V = 100 m3

(izvedeno: 57 %)
- Črpališče Trdkova; Q = 5 l/s
(izvedeno: 44 %)

 

5). Občina Grad

 

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,122 m

(izvedeno: 1.122 m – 100 %)

- Črpališče Grad; Q = 10 l/s

(izvedeno: 56 %)

 

c) V Sklopu 3 – občine Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci – je bilo ob koncu septembra takšno stanje opravljenih del, kot je prikazano spodaj.

 

1). Občina Gornji Petrovci

 

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 27,261 m

(izvedeno: 22.235 m – 82 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 11,786 m

(izvedeno: 8.902 m – 76 %)

- Vodohran Panovci; V = 150 m3

(izvedeno: 51 %)

- Črpališče Panovci; V = 13 l/s

(izvedeno: 51 %)

- VH Pindža (povečanje); V = 150 m3

(izvedeno: 24 %)

 

2). Občina Hodoš

 

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,860 m

 

(izvedeno: 0 m – 0 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,785 m

(izvedeno: 0 m – 0 %)

 

3). Občina Moravske Toplice

 

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 18,018 m

(izvedeno: 16.231 m – 90 %)

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 11,301 m

(izvedeno: 10.161 m – 90 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,854 m

(izvedeno: 4.786 m – 99 %)

- VH Vučja gomila; V = 50 m3

(izvedeno: 26 %)

VH Suhi vrh; V = 150 m3

(izvedeno: 34 %)

- Črpališče Prosenjakovci; Q = 2,2 l/s

(izvedeno: 0 %)

- Črpališče Andrejci; V = 13 l/s

(izvedeno: 52 %)

- Črpališče Sebeborci; V = 18 l/s

(izvedeno: 50 %)

- VH Bogojina; V = 550 m3

(izvedeno: 73 %)

 

4). Občina Šalovci

 

- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 17,076 m

(izvedeno: 12.788 m – 75 %)

- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 447 m

(izvedeno: 0 m – 0 %)

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 

Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PRI IZGRADNJI VODOVODA V POMURJU – SISTEM B

Grad, 19. september – Redni pregled opravljenega dela na posameznih gradbiščih v vseh treh sklopih gradnje sistema vodooskrbe, v katere je razvrščeno 12 pomurskih občin, prikazuje stanje projekta na dan 15. septembra 2014.

V Sklopu 1 – občine Beltinci, Murska Sobota in Tišina – je bilo na dan 15. september stanje, ki je razvidno iz prve preglednice

Sklop 1 – objekti po občinah

Stanje projekta na dan 15. 9. 2014

 

Izvedena/skupna dolžina

Delež izvedenih del v odstotkih

Občina Beltinci

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Beltinci, veja do VH Beltinci, VBE-1

1.011 m / 1.185 m

85,32 %

Stolpni vodohran Beltinci, VH Beltinci

   

SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

1.011 m / 1.185 m

85,32 %

PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Beltinci, VBE-2

843 m / 843 m

100,00 %

Vodovod Beltinci, VBE-3

640 m / 645 m

99,22 %

Vodovod Beltinci, VBE-5

1.093 m / 1.100 m

99,36 %

SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

2.576 m / 2.588 m

99,54 %

SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Beltinci, SB-1.64

0 m / 280 m

 

Vodovod Beltinci, SB-1.65

348 m / 1.090 m

31,93 %

Vodovod Beltinci, SB-1.66

555 m / 555 m

100,00 %

Vodovod Beltinci, SB-8/1

1.687 m / 1.687 m

100,00 %

Vodovod Beltinci, SB-8/21

130 m / 130 m

100,00 %

SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

2.720 m / 3.742 m

72,69 %

Skupaj Občina Beltinci

6.307 m / 7.515 m

83,93 %

Občina Murska Sobota

   

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Krog-Satahovci, VKS

346 m / 357 m

96,92 %

Vodovod Rakičan-Noršinska ulica, VRN

313 m / 313 m

100,00 %

Vodovod Noršinska ulica-Noršinci, VNN

991 m / 991 m

100,00 %

Vodovod Murska Sobota-Puconci VMP2/1, VMP-2

1.200 m / 1.200 m

100,00 %

Vodovod Murska Sobota-Puconci VMP3/1, VMP-3

570 m / 570 m

100,00 %

Stolpni vodohran Murska Sobota-rekonstrukcija, VH Murska Sobota

   

Zamenjava cevi Satahovci-MS V1,
VSM V1

2.413 m / 2.429 m

99,34 %

Zamenjava cevi Murska Sobota 2,
VSM V2 in VSM V5 (9a)

0 m / 460 m

 

Zamenjava cevi Murska Sobota 2, VSM V2 in VSM V5 (9b)

0 m / 149 m

 

Zamenjava cevi Murska Sobota 2, VSM V2

841 m / 841 m

100,00 %

Zamenjava cevi Murska Sobota 5, VSM V5a

171 m / 191 m

83,25 %

Zamenjava cevi Murska Sobota 5, VSM V5b

216 m / 221 m

97,74 %

Zamenjava cevi Murska Sobota, VSM V6a

510 m / 512 m

99,61 %

Zamenjava cevi Murska Sobota, VSM V6b

343 m / 352 m

97,44 %

Zamenjava cevi Murska Sobota, VSM V6c

0 m / 160 m

 

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9c)

0 m / 587 m

 

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9d)

0 m / 106 m

 

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9f)

0 m / 92 m

 

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9e)

0 m / 92 m

 

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9g)

0 m / 105 m

 

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9h)

0 m / 36 m

 

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6-prest.2

84 m / 242 m

34,71 %

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6-prest.2.1

48 m / 56 m

85,71 %

Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6-prest.3

288 m / 296 m

97,30 %

Vodni vir Krog, VV Krog

   

SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

8.334 m / 10.358 m

80,46 %

 

   

PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Naselje Pišča, VPU

723 m / 723 m

100,00 %

SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Skupaj Občina Murska Sobota

9.057 m / 11.081 m

81,73 %

Občina Tišina

   

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Murski črnci-Tropovci, VMT

856 m / 856 m

100,00 %

Vodovod Petanjci-Tišina-Tropovci, VTM

1.391 m / 1.391 m

100,00 %

Črpališče Tropovci

   

Vodovod od VH Črnske Meje do obstoječega vodovoda, VČM

390 m / 390 m

100,00 %

Zamenjava cevi Satahovci-MS V1, VSM V1

1.217 m / 1.272 m

95,68 %

Zamenjava cevi Satahovci-MS V2, VSM V2

107 m / 107 m

100,00 %

VV Črnske Meje - rekonstrukcija vodnega vira

   

Sistem za daljinski nadzor nad stanjem v omrežju (CSN)

   

Sistem za izvajanje hidravličnih analiz vodovodnega omrežja oz. sistema (SHA)

   

SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

3.961 m / 4.016 m

98,63 %

PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Murski Črnci, PT1-Mč

784 m / 795 m

98,62 %

Gradišče, PT2-Gr

443 m / 460 m

96,30 %

Tropovci, PT3-Tr

6 m / 235 m

2,55 %

VV-RA-RN-BOR, PT8-Vv-Ra-Bor

3.614 m / 4.900 m

73,76 %

SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

4.847 m / 6.390 m

75,85 %

Skupaj Občina Tišina

8.808 m / 10.406 m

84,64 %

SKUPAJ SKLOP 1:

24.172 m/ 29.002 m

83,35 %

V Sklopu 2 – občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad – je bilo na dan 15. september stanje, ki je razvidno iz druge preglednice

Sklop 2 - Objekti po občinah

Stanje projekta na dan 15. 9. 2014

 

Izvedena/skupna dolžina

Delež izvedenih del v odstotkih

Občina CANKOVA

   

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Cankova - Gornji Črnci VCG

1.962 m / 2.660 m

73,76 %

Vodovod Gornji Črnci - Ropoča
(do meje Rogašovci)VGR-1 in VGR-2

2.136 m / 2.438 m

87,61 %

Veja Krašči - Pertoča (do meje Rogašovci)
VKP-1 in VKP-2

1.614 m / 1.720 m

93,84 %

Vodohran Gornji Črnci in prečrpališče Gornji Črnci

   

Vodovod Gornji Črnci -Domajinci - Beznovci VGD

2.349 m / 2.349 m

100,00 %

SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

8.061 m / 9.167 m

87,93 %

PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Cankova - Korovci VCK,
merilni jašek, prečrpališče

2.369 m / 2.505 m

94,57 %

Zamenjava cevi v Cankovi VCA

0 m / 1.773 m

 

SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

2.369 m / 4.278 m

55,38 %

SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod za naselje Domajnici in Topolovci SC-2

752 m / 752 m

100,00 %

Vodovod za naselje Krašči SC-3

4.105 m / 4.421 m

92,85 %

Vodovod za naselje Gornji Črnci SC-4

662 m / 6.345 m

10,43 %

Vodovod za naselje Korovci SC-5

3.608 m / 4.094 m

88,13 %

SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

9.127 m / 15.612 m

58,46 %

Skupaj Občina CANKOVA

19.557 m / 29.057 m

67,31 %

Občina GRAD

   

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod od črpališča Grad
do meje z občino Kuzma VMD

1.122 m / 1.122 m

100,00 %

Črpališče Grad

   

Skupaj Občina GRAD

1.122 m / 1.122 m

100,00 %

Občina KUZMA

   

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod veja Gornji Slaveči VGS

586 m / 586 m

100,00 %

PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

 

 

Vodovod Kuzma VTR

3.314 m / 3.344 m

99,10 %

Vodohran Lepošev breg

   

Črpališče Trdkova

   

SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

3.314 m / 3.344 m

99,10 %

Skupaj Občina KUZMA

3.900 m / 3.930 m

99,24 %

Občina PUCONCI

   

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Transportni vodovod Dankovci - Mačkovci VMM

4.214 m / 4.405 m

95,66 %

Prečrpališče  Mačkovci (transport)

   

Rekonstrukcija črpališča Predanovci

   

SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

4.214 m / 4.405 m

95,66 %

SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Otovci SP-1

11.611 m / 12.331 m

94,16 %

Prečrpališče Otovci

   

Vodovod Mačkovci SP-2

2.235 m / 7.153 m

31,25 %

Vodovod Prosečka vas SP-3

1.947 m / 7.473 m

26,05 %

Prečrpališče Prosečka vas

   

Vodovod Dankovci SP-4

0 m / 5.213 m

 

Vodovod  Dankovci (SP-4) - črpališče

   

Vodovod Kuštanovci SP-5

3.468 m / 10.850 m

31,96 %

Prečrpališče Kuštanovci

   

SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

19.261 m / 43.020 m

44,77 %

Skupaj Občina PUCONCI

23.475 m / 47.425 m

49,50 %

Občina ROGAŠOVCI

   

TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Ropoča (od meje z obč. Cankova do odcepa primarnega cevovoda VRR) VRM-1

980 m / 1.335 m

73,41 %

Vodovod Ropoča - Motovilci
(meja z obč. Grad) VRM-2

897 m / 898 m

99,89 %

SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI

1.877 m / 2.233 m

84,06 %

PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod Ropoča - Rogašovci VRR

4.043 m / 4.675 m

86,48 %

Vodohran Rogašovci in prečrpališče

   

Vodovod veja Sveti jurij - Rogašovci VSR

1.126 m / 1.132 m

99,47 %

SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

5.169 m / 5.807 m

89,01 %

SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

   

Vodovod veja Ropoča - Pertoča - Večeslavci -
Sveti Jurij - Rogašovci - Nuskova - I. faza -
ob regionalni cesti in VH,  SR-2

1.217 m / 2.335 m

52,12 %

Vodovod veja Sveti Jurij SR-3

1.834 m / 1.992 m

92,07 %

Vodovod veja Serdica - Sotina - Nuskova -
SR-4 - I. faza

2.290 m / 2.635 m

86,91 %

SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI

5.341 m / 6.962 m

76,72 %

Skupaj Občina ROGAŠOVCI

12.387 m / 15.002 m

82,57 %

SKUPAJ SKLOP 2:

60.441 m/96.536 m

62,61 %

 

 

V Sklopu 3 – občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci – je bilo na dan 15. september stanje, ki je razvidno iz tretje preglednice

 

Sklop 3 – objekti po občinah

Stanje projekta na dan 15.9.2014

 

 

Izvedena/skupna dolžina

Delež izvedenih del v odstotkih

Občina GORNJI PETROVCI

 

 

TRANSPORTNI CEVOVODI

 

 

VODOVOD KANČEVCI - PANOVCI - VKP

578 m / 586 m

98,63 %

VODOVOD PANOVCI - KRIŽEVCI - VPK

5.542 m / 5.557 m

99,73 %

VODOVOD GORNJI PETROVCI -
KRIŽEVCI - VGK

0 m / 2.783 m

 

VH IN ČRPALIŠČE PANOVCI

 

 

VODOVOD KRIŽEVCI - VH KRIŽEVCI - VKK

0 m / 1.056 m

 

VGK-1 - vodovod Križevci - Gornji Petrovci
(transportni vodovod)

0 m / 1.804 m

 

VH Pindža

 

 

SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI

6.120 m / 11.786 m

51,93 %

SEKUNDARNI CEVOVODI

 

 

SGP - SEKUNDARNO VODOVODNO OMREŽJE

18.732 m / 27.261 m

68,71%

SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI

 

 

Skupaj Občina GORNJI PETROVCI

24.852 m / 39.047 m

63,65 %

Občina HODOŠ

 

 

TRANSPORTNI VODOVODI

 

 

VODOVOD VHO 1

0 m / 1.785 m

 

SEKUNDARNI VODOVOD

 

 

VODOVOD HODOŠ SH-1

0 m / 1.860 m

 

Skupaj Občina HODOŠ

0 m / 3.645 m

 

Občina MORAVSKE TOPLICE

 

 

TRANSPORTNI VODOVODI

 

 

VODOVOD SEBEBORCI BEDENIK
(VSB/1 IN VSB/2)

4.786 m / 4.854 m

98,60 %

ČRPALIŠČE ANDREJCI

 

 

ČRPALIŠČE SEBEBORCI

 

 

VH IN ČRPALIŠČE BOGOJINA

 

 

 

 

 

SKUPAJ TRANSPORTNI VODOVODI

4.786 m / 4.854 m

98,60 %

PRIMARNI VODOVODI

 

 

VODOVOD BOGOJINA - VUČJA GOMILA VVG-1/1

1.847 m / 1.847 m

100,00 %

VVG-1/2, VVG-2, SMT-2 - VUČJA GOMILA

2.000 m / 4.320 m

46,30 %

VSV-1, VODOVOD SUHI VRH

315 m / 315 m

100,00 %

VSV-2, VODOVOD SUHI VRH

919 m / 919 m

100,00 %

VSV-3, VODOVOD ANDREJCI

1.935 m / 1.935 m

100,00 %

VH in črpališče Vučja Gomila

 

 

VH in črpališče Suhi vrh

 

 

VODOVOD NORŠINCI - MLAJTINCI - IVANCI (VNI)

5.291 m / 5291 m

100,00 %

VODOVOD VPB-3, del SMT-1

0 m / 3.389 m

 

ČRPALIŠČE MORAVSKE TOPLICE

 

 

SKUPAJ PRIMARNI VODOVODI

12.307 m / 18.016 m

68,31 %

SEKUNDARNI VODOVODI

 

 

VODOVOD SUHI VRH -
PROSENJAKOVCI VFS-1

1.167 m / 1.167 m

100,00 %

SMT 6/1, SMT 6/2 IN SMT 6/6 - 
Andrejci, Ivanovci (6a)

4.562 m / 4.562 m

100,00 %

Vodovod Andrejci-Ivanovci-Fokovci-
Kančevci ( SMT-6b)

5.572 m / 5.572 m

100,00 %

SKUPAJ SEKUNDARNI VODOVODI

11.301 m / 11.301 m

100,00 %

Skupaj Občina MORAVSKE TOPLICE

28.394 m / 34.171 m

83,09 %

Občina ŠALOVCI

 

 

TRANSPORTNI VODOVODI

 

 

VŠA 1 - Transportni vodovod Šalovci
- Hodoš

0 m / 447 m

 

SEKUNDARNI VODOVODI

 

 

VODOVOD_VŠA-3, VŠA-4, VŠA-5 in SŠ-1, VH in prečrpališče Dolenci I, II, III

9.519 m / 17.076 m

55,74 %

Skupaj Občina ŠALOVCI

9.519 m / 17.523 m

54,32 %

SKUPAJ SKLOP 3:

62.765 m/94.386 m

66,50 %

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.
 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« izboljšuje kakovost bivanja prebivalcev

PRI GRADNJI VODOVODA POMEMBNO TUDI SODELOVANJE OBČANOV

Grad, 20. avgust – Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, ki skupaj s še drugimi 11 pomurskimi občinami na levem bregu Mure sodeluje pri projektu »Oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem B«, izpostavlja, da pri načrtovanju in izvajanju del za izgradnjo vodovodnega sistema, črpališč in vodohranov upoštevajo naravne značilnosti pokrajine. Občina pa se odziva tudi na vsa opozorila občanov in občank v zvezi z vzpostavitvijo prvotnega stanja na grajeni trasi.
 
Pri načrtovanju vodovodnega omrežja, vodohranov, črpališč in drugih objektov v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« je zagotovo pomemben aspekt upoštevanje naravnih značilnosti Pomurja, deloma ravninske in gričevnate pokrajine. Tega se zavedajo v vseh 12 sodelujočih občinah, med njimi tudi v Občini Moravske Toplice.
 
Občina Moravske Toplice se razprostira delno na gričevnatem, delno pa na ravninskem območju, ki imata glede preskrbe s pitno vodo enake težave,  to je zagotoviti v skladu z zdravstveno zakonodajo ustrezen, zadosten in stalen vir pitne vode, opisuje svojo občino Alojz Glavač. Za gričevnato območje je značilno, da ima pitno vodo, ki pa jo je treba velikokrat kemično pripraviti, v poletnih mesecih pa nemalokrat celo presahne. Ravninski del pa je v tej občini večinoma bogat z vodo, odvisno od lokacije pa ta voda lahko vsebuje previsoke vsebnosti mangana, železa, v bližini kmetijskih zemljišč tudi drugih nedovoljenih kemičnih snovi. »Občina Moravske Toplice je prav zaradi navedenih okoliščin pristopila k zahtevnemu projektu oskrbe s pitno vodo, ki bo zagotovil stalen in zdravstveno ustrezen vir pitne vode,« je poudaril gospod Glavač in dodal: »Po skoraj enoletnem izvajanju del je na območju občine zgrajeno približno 50 odstotkov s projektom predvidenega omrežja.«  V Občini Moravske Toplice se zavedajo, da se ne glede na okoliščine priprave celotnega projekta se pri izvajanju del pojavljajo potrebe po dodatnem usklajevanju in prilagajanju trase dejanskemu stanju terena.
 
Vse občine, ki so vključene v projekt pomurskega vodovoda, imajo preko pooblaščene vodilne občine pogodbenega inženirja, ki svetuje in nadzoruje gradnjo. Na podlagi njegovih predlogov se vključujejo ustrezne občinske službe, ki potem urejajo zadeve iz njene pristojnosti. Gospod Glavač poudarja, da sem spadajo predvsem usklajevanja z lastniki sosednjih zemljišč, razlaganje dejanskega stanja katastra, priprava dokumentacije za ureditev lastniških ali služnostnih razmerij in podobno. Občina pa se tudi odziva na vsa opozorila občanov v zvezi z vzpostavitvijo prvotnega stanja na grajeni trasi.
 
V Občini Moravske Toplice bodo v okviru celotnega projekta zgradili vodohran in črpališče Bogojina, vodohran in črpališče Suhi vrh, vodohran in črpališče Vučja Gomila, črpališči Sebeborci in Andrejci. Pa tudi vodovode Suhi vrh, Andrejci, Sebeborci–Bedenik, Bogojina–Vučja Gomila, Berkovci–Središče, Suhi vrh–Prosenjakovci, Andrejci–Ivanovci–Fokovci–Kančevci.
 
V naslednjem obdobju, to je do sredine naslednjega leta, bo treba v tej občini dokončati preostala dela na trasi vodovoda ter izvesti potrebne elektro priključke vseh črpališč in vodohranov. Pri teh delih se pričakuje podobno angažiranje vseh sodelujočih v projektu, posebej še pri izvajanju odcepov do bodočih hišnih priklopov na tistih vodovodnih linijah, kjer se novo zgrajeni pomurski vodovod ne priključuje na obstoječo vodno infrastrukturo.
 
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


 

Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PRI IZGRADNJI VODOVODA V POMURJU – SISTEM B

Grad, 19. avgust – Redni pregled opravljenega dela na posameznih gradbiščih
V sistemu B so predvideni trije sklopi gradnje sistema vodooskrbe:

  • Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B - Sklop 1: občine Beltinci, Murska Sobota, Tišina
  • Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B - Sklop 2: občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma, Grad
  • Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B - Sklop 3: občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci

Dela potekajo skladno s projektno dokumentacijo z manjšimi prilagoditvami, ki pa jih vedno potrdijo in uskladijo projektant, naročnik, investitor, inženir in nadzorni inženir. Gradnja se izvaja po zastavljenih terminskih planih in bodo zaključena v sklopu 1 do 16. 1. 2015, v sklopu 2 do 7. 4. 2015 in v sklopu 3 do 25. 3. 2015.
Na spletni strani projekta www.pomurskivodovod-sistemb.si  je objavljen zemljevid, na katerem so označena posamezna področja, kjer dela potekajo.
Iz spodnjih podatkov pa je razvidno, kolikšen delež del je izveden do 31. 7. 2014.
A). Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 1 – Občine Beltinci, Murska Sobota in Tišina
 
1). Občina Beltinci
 
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2,541 m 2,515 m – 99 %
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 3,726 m 2,356 m – 63 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,185 m 994 m – 84 %
- VH Beltinci; V = 400 m3 70 %
 
2). Občina Murska Sobota
 
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 723 m 723 m – 100 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 10,102 m 7.684 m – 76 %
- Stolpni vodohran Murska Sobota – rekonstrukcija; V = 600 m3 0 %
- VV Krog; Q = 100 l/s 43 %
 
3). Občina Tišina
 
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.390 m 4.847 m – 76 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,006 m 4.006 m – 100 %

- Črpališče Tropovci; Q = 29 l/s 72 %

- VV Črnske meje – rekonstrukcija vodnega vira; Q = 60 l/s 86 %
 
B). Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 2 – Občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad
 
1). Občina Cankova
 
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,290 m 1.616 m – 38 %
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 15,612 m 12.508 m – 80 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 9,036 m 8.893 m – 98 %
- Črpališče Korovci; Q = 11 l/s 0 %
- VH Gornji Črnci s črpališčem; V = 500 m3 51 %
 
2). Občina Puconci
 
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 42.9950 m 11.587 m – 27 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,405 m 4.048 m – 92 %
- Črpališče Mačkovci; Q = 13 l/s 0 %
- Črpališče Predanovci - rekonstrukcija; Q = 23 l/s 0 %
 
 
 
3). Občina Rogašovci
 
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.807 m 4.398 m – 76 %
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.926 m 6.594 m – 95 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2,232 m 2.232 m – 100 %
- VH in črpališče Rogašovci; V = 200 m3  23 %
- Redukcija Ropoča 0 %
 
4). Občina Kuzma
 
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 3,344 m 3.344 m – 100 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 586 m 586 m – 100 %
- VH Lepošev breg; V = 100 m3  12 %
- Črpališče Trdkova; Q = 5 l/s 34 %
5). Občina Grad
 
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,122 m
1.122 m – 100 %
- Črpališče Grad; Q = 10 l/s 0 %
 
C). Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 3 – Občine Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci
 
1). Občina Gornji Petrovci
 
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 27,261 m
19.844 m – 73 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 11,786 m 3.492 m – 30 %
- Vodohran Panovci; V = 150 m3 17 %
- Črpališče Panovci; V = 13 l/s 17 %
- VH Pindža (povečanje); V = 150 m3 0 %
 
2). Občina Hodoš
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,860 m 0 m – 0 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1,785 m 0 m – 0 %
 
3). Občina Moravske Toplice
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 18,018 m 9.387 m – 52 %
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 11,301 m 9.060 m – 80 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4,854 m 4.786 m – 99 %
- VH Vučja gomila; V = 50 m3 23 %

- VH Suhi vrh; V = 150 m3 34 %
- Črpališče Prosenjakovci; Q = 2,2 l/s 0 %
- Črpališče Andrejci; V = 13 l/s 30 %
- Črpališče Sebeborci; V = 18 l/s 33 %
- VH Bogojina; V = 550 m3 63 %
 
4). Občina Šalovci
 
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 17,076 m 6.098 m – 36 %
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 447 m 0 m – 0 %

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« prinaša dobre rezultate tudi v Šalovce

PRIZADEVANJE  ZA KAKOVOSTNO PRIPRAVO IN IZVEDBO BO OMOGOČILO DOBRO OSKRBO S PITNO VODO

Grad, 14. avgust – Župan občine Šalovci Iztok Fartek je pohvalil sodelujoče občine, ker je projekt oskrbe s pitno vodo za celotno območje Pomurja prišel do realizacije in ni ostalo samo pri dogovarjanju.  Tudi v Šalovcih bodo z realiziranjem projekta dobili zagotovljeno varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.

»Velik uspeh je vsekakor dejstvo, da smo se občine uspele dogovoriti za skupen cilj in po mnogih letih prizadevanj, končno pripeljale skupaj z državo projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« do realizacije,« je poudaril Iztok Fartek, župan Občine Šalovci, in dodal, da je zelo pomembno dejstvo, da se večina projekta sofinancira iz evropskih skladov.

»Na območju občine Šalovci bodo v okviru projekta izgradili vodovodno omrežje v Dolencih, Budincih in delu Šalovec z vodohranom in črpališčem. Zato z velikim veseljem pričakujemo dokončanje izgradnje na tem območju in s tem zagotovitev kakovostne vode še preostalim občankam in občanom, ki je do sedaj niso bili deležni,« je še razložil gospod Fartek.

Z dokončanjem tega projekta bodo namreč na območju celotne občine Šalovci zaključili izgradnjo vodovodnega omrežja z vso pripadajočo infrastrukturo, kar pomeni, da bodo vse občanke in občani občine Šalovci imeli zagotovljeno varno in zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Izgradili bodo namreč vodovod Šalovci-Hodoš, vodovodno omrežje Dolenci in Budinci ter vodohran Dolenci s črpališči.

»Ves čas priprave in izvedbe si z vsemi partnerji pri pripravi in izvajalci pri izvedbi prizadevamo, da bo projekt kakovostno realiziran, kajti pomembno se mi zdi, da se z izvajalci pri izgradnji pravočasno uskladimo, tako da ne prihaja pri sami izvedbi gradbenih del do nepotrebnih škod na infrastrukturnih objektih,« je še izpostavil župan občine Šalovci in za zaključek poudaril: »Želimo in pričakujemo, da bo projekt pravočasno in kakovostno izveden.«

Podobna pričakovanja in želje imajo tudi druge v projektu sodelujoče občine, saj projekt prinaša izboljšanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in dejansko tudi izboljšanje bivanja. V projektu namreč poleg občin Šalovci in Grad, ki je nosilna občina projekta, sodeluje še 10 občin na območju levega brega reke Mure. To so še Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Tišina.

Predmet investicije je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavila enovit sistem oskrbe s pitno vodo. S tem bodo na celotnem območju izboljšali kakovost pitne vode za dobrih 47 tisoč prebivalcev občin, prav tako tudi samo oskrbo s pitno vodo, uredili bodo tudi nove priključke na vodovodni sistem za dobrih 10 tisoč prebivalcev. Izvedli bodo tudi centraliziranje in s tem lažjo kontrolo vodnih virov ter posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode, izboljšali pa bodo tudi hidravlične razmere na obstoječem sistemu.  Posledično pa se bodo kazale mnoge izboljšave tudi na drugih za Pomurje pomembnih področjih. Boljši bodo zdravstveno stanje, življenjski standard in kakovost življenja prebivalcev, omogočen pa bo tudi dolgoročni razvoj območja. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84
 


Nemotena oskrba s kakovostno pitno vodo bo omogočila tudi dolgoročni razvoj območja

POZITIVNI REZULTATI SODELOVANJA S PARTNERSKIMI OBČINAMI IN IZVAJALCI TUDI V OBČINI BELTINCI

Grad, 31. julij – Župan Občine Beltinci Matej Gomboši se veseli skorajšnjega zaključka del pri projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« v njihovi občini, saj si v Beltincih prizadevajo za čim hitrejše in kakovostno realiziranje projekta.

Župan Občine Beltinci Matej Gomboši je poudaril, da s projektom »Oskrba s pitno vodo Pomurja –Sistem B« tudi v njihovi občini uresničujejo cilj kakovostne in zanesljive oskrbe občanov s kakovostno pitno vodo. Posebej se veseli, da bo občina Beltinci dobila kakovostno vodovodno omrežje z vso pripadajočo infrastrukturo, nov vodni stolp in posledično, »da bomo vsi občani in občanke deležni zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo.«

V Beltincih bodo namreč v okviru celotnega projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« zgradili vodovod do vodohrana Beltinci in stolpni vodohran Beltinci ter primarni in sekundarni vodovod. Na kar nekaj gradbišč so skorajda že zaključili gradnjo. Skupna gradnja transportnih cevovodov in objektov (vodovod Beltinci in stolpni vodohran Beltinci) že presega 85 odstotkov, zaključena je gradnja primarnih cevovodov, krepko čez polovico pa je že gradnja sekundarnih vodovodov.

Gospod Gomboši je še izpostavil, da si je njegova občina skupaj z drugimi partnerskimi občinami, vsemi partnerji pri projektu in izvajalci del prizadevala in si še prizadeva, da bi projekt bil čim hitreje in kakovostno realiziran. Poudaril je, da je zelo dobro, da se glavnina financira iz evropskih skladov, za kar so hvaležni vsem, ki so pri tem pomagali.

Po njegovih besedah je treba projekt čim prej uspešno dokončati, pri tem pa »pozivamo vse občanke in občane za razumno mero strpnosti in tolerance, da skupaj v naši občini dolgoročno uredimo vprašanje zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo.«

V projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« sodeluje skupno 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, ki je nosilna občina projekta, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. V celotnem sistemu B bodo izboljšali kakovost pitne vode za več kot 47 tisoč prebivalcev, ki so priključeni na obstoječi javni vodovodni sistem, uredili pa bodo tudi nove priključke na javni vodovodni sistem za več kot 10 tisoč prebivalcev.

Z vzpostavljenim kakovostnim vodovodnim omrežjem bodo zagotovo v vseh partnerskih občinah izboljšali življenjski standard in kakovost življenja prebivalcev, ne nazadnje se ob tem izboljšuje tudi zdravstveno stanje. Nemotena oskrba s kakovostno pitno vodo bo omogočila tudi dolgoročni razvoj območja, regija pa bo postala privlačna za poselitev in razvoj gospodarstva, predvsem turističnih zmogljivosti.
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 

Izraženo zadovoljstvo sodelujočih občin pri projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

POLEG SKRBI ZA KAKOVOSTNO PITNO VODO TUDI OPTIMIZACIJA VODOVODNEGA SISTEMA

Grad, 29. julij – Tudi v Občini Kuzma se veselijo zaključka gradnje vodovodov, vodohrana in prečrpališča, župan Jožef Škalič pa je ob sredini projekta izpostavil, da bodo uredili tudi ceno vode, izračunano po enotni metodologiji, na prvem mestu pa poskrbeli za kakovostno pitno vodo ter optimizacijo vodovoda.

Prav to je osnovni namen projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja«, razdeljenega v tri velike sisteme – A, B in C. Namreč zagotovitev varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo.

Župan Občine Kuzma Jožef Škalič je poudaril, da je pozitivna stvar, ki jo prinaša projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B to, »da je vsem prebivalcem občine Kuzma omogočena zdrava pitna voda, ki bo v vsem vodovodu enotna, kakor tudi bodoča cena voda, ki bo izračunana po enotni metodologiji in ne bo več razlik med sosednjimi občinami.« Pomembno mu je tudi, da bo pitna voda zdrava, čista in kakovostna ne samo za prebivalce občine Kuzma, ampak za vse Pomurce. Vodovod bo namreč po njegovih besedah ena največjih pridobitev Pomurja do zdaj.

»Najbolj se veselim tega, da bodo vsi prebivalci imeli kakovostno pitno vodo, brez pomanjkanja in brez vsebnosti kakršnih koli škodljivih snovi, s tem se bo kakovost bivanja v občini znatno izboljšala,« je še dejal gospod Škalič.

V občini Kuzma bodo v okviru projekta izgradili vodovoda Trdkova in Gornji Slaveči ter vodohran Lepošov breg in prečrpališče Trdkova. Zadnji čas so se najbolj ukvarjali s koordinacijo postopkov pri izgradnji vodovoda, kot pravi župan Škalič, »predvsem pri reševanju 'nepredvidljivih majhnih težav', ki so se pojavljale med gradnjo – koordinacija in reševanje pa sta potekala tekoče, brez večjih zapletov.«

V občini Kuzma pa morajo še izgraditi objekte – prečrpališče in vodohran – ter testirati in vzpostaviti celotni sistem in dokončati dela. »V prihodnjih letih pa je še potrebna optimizacija vodovoda, predvsem iskanje in priprava novih vodnih virov,« ugotavlja gospod Škalič in dodaja: »Torej je treba biti pozoren na to, da se kakovostno vodo obdrži, izboljšuje in da se vzpostavi rezervne vodne vire.«

Poleg Občine Kuzma je v celovit projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« še 11 drugih pomurskih občin na levem bregu Mure: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad – ta občina je tudi nosilna občina projekta –, Hodoš, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Predmet investicije celotnega projekta je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavila enovit sistem oskrbe s pitno vodo. Občine pa bodo povezale svoje vodovodne sisteme na večje skupne vodne vire, zagotovile rezervne vodne vire na večjih vodovodnih sistemih, rehabilitirale magistralne vodovode, uredile zadrževanje vode, sanirale nezadostne vodne vire ter uredile zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« koristen za posamezne občine in celotno Pomurje 

V POMURJU SE IZVAJA PROJEKT STOLETJA – IZGRADNJA VODOVODA, VODOHRANOV IN ČRPALIŠČ

Grad, 24. julij – Po ocenah župana Občine Cankova Draga Vogrinčiča je projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja« zagotovo projekt stoletja za Pomurje, sploh za Občino Cankova, ker bo kakovostna pitna voda dostopna v vseh gospodinjstvih te občine.

Ne nazadnje ima projekt izreden pomen za celotno Pomurje, saj, razdeljen v sisteme A, B in C, pokriva dobršen del Pomurja, kjer rešujejo težave zaradi nezadostne količine kakovostne pitne vode s celovito obnovo in nadgradnjo vodovodnega sistema.

»Izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B v Občini Cankova imam za projekt stoletja, ker bo vsem gospodinjstvom pripeljala v njihove domove zdravo in, upam, absolutno neoporečno pitno vodo,« je izredno pozitivno ocenil projekt župan Občine Cankova Drago Vogrinčič. Razlogi za to so povezani tako s pomenom kot tudi z aktivnostim in sodelovanjem vseh. »Po desetih letih prizadevanja skupaj z vsemi občinami sem kot župan vsakodnevno soudeležen pri izgradnji vodovoda, ki bo naslednje leto pokazala rezultate tako, da bo več kot 80 odstotkov ljudi priključeno na vodovodno omrežje.«

V Občini Cankova se zadnje tedne skupaj s sodelavci občinske uprave intenzivno ukvarjajo z vso potrebno dokumentacijo za pridobitev elektro soglasij in dovoljenj za prečrpališče in vodohran ter primarni vod. Gospod Vogrinčič poudarja, da sodelujejo tudi z nadzornikom za izgradnjo, da bo izgradnja investicije kakovostna in strokovno optimalna. Uskladiti morajo še strokovno kompatibilno dokumentacijo, kar že izvajajo, z izvajalcem in nadzorniki pa spremljajo izgradnjo na terenu.

»Za zelo pomembno štejem tudi, da sem kot župan vsakodnevno v stiku in na terenu gradbišča v dialogu z občani,« je še poudaril gospod Vogrinčič in dodal: »Da usklajujemo in sledimo njihovim interesom in željam, seveda v okviru možnosti projektne dokumentacije in strokovne izvedbe jaškov in priključkov.«

V Občini Cankova bodo sicer v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« do konca projekta pridobili vodovoda Gornji Črnci–Ropača in Krašči–Pertoča ter vodovod za naselja Korovci, Gornji Črnci–Domajinci–Beznovci, Krašči, Korovci, Domajinci in Topolovci. Pomembni pridobitvi sta tudi zamenjava cevi v Cankovi ter izgradnja vodohrana in črpališča Gornji Črnci.

V za Pomurje zelo pomemben projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« se je vključilo 12 pomurskih občin na levem bregu Mure. Njihove potrebe in želje so namreč povezane z zagotavljanjem varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Glavni namen projekta je vzpostavljanje enovitega sistema oskrbe s pitno vodo, predmet investicije pa izgradnja vodovodnega sistema. Nosilna občina projekta je Občina Grad, poleg nje pa sodeluje še 11 drugih občina: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Izvedba projekta bo potekala od leta 2013 do konca leta 2015, ko bo investicija fizično in finančno zaključena, v tem času pa bodo po občinah povezali vodovodne sisteme na večje skupne vodne vire, sanirali nezadostne vodne vire, rehabilitirali magistralne vodovode, poskrbeli za zagotavljanje rezervnih vodnih virov in aktivno zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo. 
 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« izboljšuje kakovost bivanja prebivalcev

PITNO VODO BI  RADI PRIPELJALI DO VSAKEGA GOSPODINJSTVA

Grad, 23. julij – Edvard Mihalič, župan Občine Rogašovci, ki skupaj s še drugimi 11 pomurskimi občinami na levem bregu Mure sodeluje pri projektu »Oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem B«, je poudaril, da so njihova prizadevanja usmerjena v to, da bo vodovod v naslednjih letih speljan do vsakega gospodinjstva.

 »Že desetletja si prizadevamo, da bi vsem gospodinjstvom v občini zagotovili neoporečno pitno vodo. Pri nas vode primanjkuje, vodna zajetja so plitva, voda ne ustreza predpisom, velikokrat je onesnažena z bakterijami fekalnega izvora, v sušnem obdobju je ni dovolj,« je poudaril župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič in dodal: »S projektom Oskrba Pomurja s pitno vodo bomo vse te probleme rešili in prebivalci ne bodo več v skrbeh, kakšno vodo pijejo.«

Gospod Mihalič se sicer med drugim najbolj veseli skupnega sodelovanja z drugimi pomurskimi občinami v tem projektu, saj »smo pomurske občine končno pokazale, da znamo stopiti skupaj in rešiti problem, ki nam je že desetletja povzročal težave.« Pri tem pa poudarja, da nenehno dodatno nadzirajo izvajalce del, predvsem pri zaključnih delih, da bi bili občani zadovoljni s posegi na njihovih zemljiščih.

Župan Občine Rogašovci je še izpostavil: »V projekt žal niso zajete vse vasi naše občine, zato so in bodo vsa naša prizadevanja usmerjena v to, da se bo projekt nadaljeval in da bo vodovod v naslednjih letih speljan do vsakega gospodinjstva v naši občini.«

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« bodo v občini Rogašovci dobili nov vodohran Rogašovci ter zgrajene vodovode Ropoča–Motovilci (na meji z občino Grad), Ropoča–redukcija Ropoča–Rogašovci, Sveti Jurij–Rogašovci, Ropoča–Nuskova, Sveti Jurij in Serdica–Sotina–Nuskova.

Ker je v Pomurju oskrba s pitno vodo nezadostna in imajo prebivalci velikokrat težave zaradi oporečne vode, na določenih območjih pa vodovodni sistemi niti niso zgrajeni, je projekt oskrbe s pitno vodo v Pomurju dobrodošel. V sistemu B poleg občine Rogašovci sodeluje še 11 drugih pomurskih občin z levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina.

Celoten projekt bo zaključen do konca leta 2015. Občine bodo do takrat povezale vodovodne sisteme na večje skupne vodne vire, zagotovile rezervne vodne vire na večjih vodovodnih sistemih, uredile zadrževanje vode in rehabilitirale magistralne vodovode ter sanirale nezadostne vodne vire. Uredile bodo tudi zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.
 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 

Tudi v Murski Soboti zadovoljni s trenutnimi rezultati dela pri projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

OSKRBA PREBIVALCEV Z ZDRAVO PITNO VODO ENA NAJPOMEMBNEJŠIH NALOG OBČINE

Grad, 22. julij – Župan Občine Murska Sobota Anton Štihec je izpostavil ob dolgoletnem trudu, da Murska Sobota postane zeleno in samooskrbno mesto, prav skrb za dobro pitno vodo, ki jo bodo dobili občani zaradi projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«.

Osnovni namen celotnega projekta je zagotoviti varno in trajno oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo v Pomurju. Sam projekt je razdeljen v tri sisteme: A, B in C. V sistem B je vključena tudi Občina Murska Sobota, katere župan Anton Štihec je poudaril, da je izjemno pomembno sodelovanje vseh deležnikov, obenem pa tudi načrtovanje in uresničevanje naslednje faze, da bo zdrava pitna voda v vsakem gospodinjstvu.

»Oskrba prebivalcev z zdravo pitno vodo je ena izmed najpomembnejših nalog občine kot tudi države. Zato je treba izgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo, ki je na določenih odsekih sedaj dotrajana ali pa je sploh ni,« je poudaril gospod Štihec in razložil: »Zagotoviti je treba tudi zadostno kapaciteto in kakovost vode na vodnih virih. Ker je glavno črpališče na sistemu B črpališče v Krogu, je zelo pomembno, da se zagotovi zadostno količino zdrave pitne vode na tem vodnem viru in  ustrezno zavaruje vodni vir. Delno se bo navedeno doseglo že v I. fazi projekta, za  dosego ciljev pa je treba izvesti tudi II. fazo tega projekta.« Ob tem je poudaril, da Občina Murska Sobota zagotavlja osnovne pogoje za bivanje ljudi in razvoj gospodarstva, »z ureditvijo urejenega vodovodnega omrežja pa bo tako bivanje v občini kakovostnejše, pozitivni učinek pa vidim tudi na celoten gospodarski razvoj občine.«

Najbolj se veseli, da je ob trudu zadnjih let, da bi občina postala zeleno in v čim večji meri samooskrbno mesto, del te vizije tudi voda. Zdrava in kakovostna voda ter njena zadostna količina pomenita županu Občine Murska Sobota med drugim tudi »zadovoljne in zdrave občane ter na splošno velik potencial za nadaljnji razvoj občine.«

Poudaril je še, da so pri vsakem, predvsem pri tako velikem in pomembnem projektu, ki pomeni tudi velik poseg v prostor in življenje ljudi, potrebna velika količina usklajevanj z izvajalcem del ter potrpljenje občanov in veliko dela tudi za zaposlene na občini: »Včasih smo bili pri tem uspešni, včasih manj uspešni, vsekakor pa si zato toliko bolj želim, da bi imel ta projekt v prihodnosti čim večje pozitivne učinke.«

Gospod Štihec je še izpostavil: »Da bo projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B zaključen, kot smo planirali, torej, da bo zdrava pitna voda v vsakem gospodinjstvu, je treba izvesti tudi II. fazo projekta, ki mora biti uvrščena v naslednjo finančno perspektivo za črpanje evropskih in državnih sredstev. Brez podpore države občine tega projekta ne bomo mogle zaključiti.«

Občina Murska Sobota bo sicer v okviru celotnega projekta pridobila več novosti. V vodovodnem sistemu Murska Sobota 2, 5 in 6 bodo zamenjali cevi, zgradili vodovod Murska Sobota–Puconci, vodovod Krog–Satahovci in zamenjali cevi v omrežju Satahovci–Murska Sobota, vodovod za naselje Pušča, prav tako vodovoda Rakičan–Noršinska ulica in Noršinska ulica–Noršinci. Rekonstruirali pa bodo tudi črpališče Krog in stolpni vodohran Murska Sobota.

V projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« sodeluje skupno 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, ki je nosilna občina projekta, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Občine bodo povezale vodovodne sisteme na večje skupne vodne vire, zagotovile rezervne vodne vire na večjih vodovodnih sistemih, uredile zadrževanje vode in rehabilitirale magistralne vodovode ter sanirale nezadostne vodne vire. Uredile bodo tudi zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 

 


 

 

Izraženo zadovoljstvo sodelujočih občin pri projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

DOBRO SODELOVANJE IZVAJALCEV, PODIZVAJALCEV IN OBČIN JE PRI GRADNJI VODOVODA KLJUČNEGA POMENA

Grad, 18. julij – Župan občine Puconci Ludvik Novak je izpostavil dobro sodelovanje izvajalcev, podizvajalcev in občin pri projektu, s katerim bodo zagotovili dobro pitno vodo tudi tistim občanom, ki je do zdaj niso imeli.

Osnovni namen projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja«, razdeljenega v tri velike sisteme – A, B in C –, je zagotovitev varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo. V Sistemu B sodeluje tudi Občina Puconci, kjer bodo v okviru celovitega projekta rekonstruirali črpališče Predanovci, naredili črpališče Mačkovci, vodovode Otovci, Dankovci, Mačkovci, Prosečka vas in Kuštanovci ter transportni vodovod Dankovci–Mačkovci.

Projekt za občino Puconci pomeni veliko. »Pomeni to, da bodo po izgradnji vodovodnega omrežja v skladu s tem projektom prav vsi občani naše občine na območjih, kjer doslej to še ni bilo mogoče, imeli dostop do zdrave pitne vode. To pa je v današnjem času, čeprav smo v 21. stoletju, velik dosežek,« je poudaril župan občine Puconci Ludvik Novak in dodal: »Namreč tudi na območju naše občine se prebivalstvo predvsem zaradi daljših poletnih sušnih obdobij sooča s pomanjkanjem dobre pitne vode.« Izpostavil je še: »Župani občin Sistema B smo se za dosego tega cilja borili vrsto let, zato me veseli, da se je projekt končno začel izvajati in se bo v pretežnem delu dokončal še v času mojega županovanja.«

Na območju občine Puconci se gradi vodovodno omrežje na več lokacijah, zaključujejo dela v Otovcih, graditi pa so začeli v Mačkovcih in v Kuštanovcih. »Veseli me, da tako z izvajalci kakor tudi z izbranimi podizvajalci zelo dobro sodelujemo, saj se glede vseh del in morebitnih vprašanj predhodno uskladimo na usklajevalnih sestankih oziroma koordinacijah, ki jih imamo vsak teden,« je še povedal župan Novak. In čeprav ugotavlja, da projekt po dosedanjih izkušnjah poteka brez posebnih komplikacij, izpostavlja, kako zelo mu je pomembno, da se vsako posebnost oziroma morebitno odstopanje, ki bi morebiti bilo ugotovljeno na terenu, predhodno uskladi med občino in izvajalci, vse to pa z namenom, da v nadaljnjih fazah, predvsem v fazi priklopov na vodovodno omrežje, ne bi prihajalo do dodatnih nepotrebnih stroškov in zapletov. Gospod Novak je ob tem še izpostavil: »V vsakem primeru pa je nujno potrebno, da so izvajalci pri izvedbi gradbenih del pozorni na to, da se ne povzroča nepotrebne škode na infrastrukturnih objektih in nepremičninah, na katerih se gradbena dela izvaja, oziroma da se za vsak tovrsten poseg po izvedbi gradbenih del vzpostavi prejšnje stanje, saj se je konec koncev k temu zavezala tudi občina s sklenitvijo pogodb o ustanovitvi služnostne pravice s svojimi občani.«

K celovitem projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« je sicer pristopilo 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Nosilna občina projekta je Občina Grad. Predmet investicije je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavila enovit sistem oskrbe s pitno vodo.

Ključne aktivnosti projekta po občinah obsegajo povezavo vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih, sanacijo nezadostnih vodnih virov, zadrževanje voda in rehabilitacijo magistralnih vodovodov, pa tudi aktivno zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84


 

Izraženo zadovoljstvo sodelujočih občin pri projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

V GORNJIH PETROVCIH ODPRAVLJAJO POMANJKANJE ZADOSTNIH KOLIČIN PITNE VODE

Grad, 17. julij – Po končanem projektu bodo v Občini Gornji Petrovci imeli pitno vodo tudi tisti prebivalci in prebivalke, ki je do zdaj niso imeli

 

Pomurske občine so pristopile k celovitem projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja«, ki je razdeljen v tri sisteme: A, B in C. Osnovni namen projekta je zagotovitev varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Osnovnega namena in doseženih končnih ciljev v okviru projekta se zavedajo tudi na Občini Gornji Petrovci, kjer so vključeni v sistem B celovitega projekta oskrbe s pitno vodo.

»Sodelovanje v projektu »Oskrba Pomurja s pitno vodo – Sistem B« je vsekakor pomembno za občino Gornji Petrovci, saj s tem rešujemo tri večje probleme v naši občini,« poudarja župan Občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber in izpostavlja: »Najpomembnejše je, da bodo pitno vodo preko vodovoda dobili tisti prebivalci in prebivalke občine, ki je do zdaj niso imeli. V preteklosti so se namreč pokazale predvsem težave v sušnih obdobjih, ko je bilo približno 10 odstotkom prebivalcem treba dovažati ogromne količine vode v cisternah. V to so vključena tudi območja z večjimi kmetijami, ki se ukvarjajo z živinorejo. Te težave bomo z izgradnjo omrežja zagotovo odpravili. Prav tako pomembno je, da bomo odpravili pomanjkanje zadostnih količin vode v desetih naseljih, kjer sicer že je vodovodno omrežje, a v sušnih obdobjih tam prihaja do redukcij vode. Izredno pomembno pa je tudi to, da z izgradnjo vodovoda vzpostavljamo celovit nadzor nad kakovostjo vode.«

Sicer pa izvedba trenutnih del v občini Gornji Petrovci poteka v skladu s terminskim načrtom, župan Šlihthuber izpostavlja, da imajo ves čas projekta tudi pomembna tedenska usklajevanja z izvajalci. »V občini Gornji Petrovci gradimo sekundarno omrežje v obsegu kar 27 kilometrov, vzporedno s tem pa tudi transportno omrežje,« še pravi gospod Šlihthuber in dodaja: »Gradimo tudi objekt vodohram Panovci, kjer zdaj izvajajo gradbeno zemeljska dela, na istem objektu pa smo začeli tudi betonerska dela. Izgradili bomo še vodohran Pindža in nekatere manjše objekte na omrežju, ki bodo služili za transport vode v občini in do sosednjih občin.«

Projekt bo Gornjim Petrovcem prinesel tudi vodovodne kanale Kančevci-Panovci-Križevci, Križevci-Gornji Petrovci, Gornji-Petrovci (meja z občino Šalovci)-Križevci-vodohran Križevci.

Poleg Občine Gornji Petrovci je zaradi tega, da bi zagotovile varno in trajno oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo, pristopilo k celovitem projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« še 11 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Nosilna občina projekta je Občina Grad. Predmet investicije pa je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavila enovit sistem oskrbe s pitno vodo.

Ključne aktivnosti projekta po občinah obsegajo povezavo vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih, sanacijo nezadostnih vodnih virov, zadrževanje voda in rehabilitacijo magistralnih vodovodov, pa tudi aktivno zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

 

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


Grad, 7 julij – Redni pregled opravljenega dela na posameznih gradbiščih

V sistemu B so predvideni trije sklopi gradnje sistema vodooskrbe:

  • Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B Sklop 1: občine Beltinci, Murska Sobota, Tišina
  • Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B Sklop 2: občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma, Grad
  • Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B Sklop 3: občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci

Dela potekajo skladno s projektno dokumentacijo z manjšimi prilagoditvami, ki pa jih vedno potrdijo in uskladijo projektant, naročnik, investitor, inženir in nadzorni inženir. Gradnja se izvaja po zastavljenih terminskih planih in bodo zaključena v sklopu 1 do 16. 1. 2015, v sklopu 2 do 7. 4. 2015, in v sklopu 3 do 25. 3. 2015.

Na spletni strani projekta www.pomurskivodovod-sistemb.si je objavljen zemljevid, na katerem so označena posamezna področja, kjer dela potekajo. Iz spodnjih razpredelnic pa je razvidno kolikšen del del je že izveden.

 

 

SKLOP 1    
     
OBJEKTI PO OBČINAH STANJE PROJEKTA - 27.6.2014  
  Izvedena/skupna dolžina Procent
izvedenih del
Občina Beltinci    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Beltinci, veja do VH Beltinci, VBE-1 1.011 m / 1.185 m 85,32%
Stolpni vodohran Beltninci, VH Beltinci    
     
SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI 1.011 m / 1.185 m 85,32%
     
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Beltinci, VBE-2 843 m / 843 m 100,00%
Vodovod Beltinci, VBE-3 634 m / 645 m 98,29%
Vodovod Beltinci, VBE-5 1.093 m / 1.100 m 99,36%
     
SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 2.570 m / 2.588 m 99,30%
     
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Beltinci, SB-1.64 0 m / 280 m  
Vodovod Beltinci, SB-1.65 0 m / 1.090 m  
Vodovod Beltinci, SB-1.66 550 m / 555 m 99,10%
Vodovod Beltinci, SB-8/1 1.687 m / 1.687 m 100,00%
Vodovod Beltinci, SB-8/21 130 m / 130 m 100,00%
     
SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 2.367 m / 3.742 m 63,25%
     
Skupaj Občina Beltinci 5948 m / 7.515 m 79,15%
     
Občina Murska Sobota    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Krog-Satahovci, VKS 346 m / 357 m 96,92%
Vodovod Rakičan-Noršinska ulica, VRN 313 m / 313 m 100,00%
Vodovod Noršinska ulica-Noršinci, VNN 991 m / 991 m 100,00%
Vodovod Murska Sobota-Puconci VMP2/1, VMP-2 1.200 m / 1.200 m 64,00%
Vodovod Murska Sobota-Puconci VMP3/1, VMP-3 570 m / 570 m 100,00%
Stolpni vodohran Murska Sobota-rekonstrukcija, VH Murska Sobota    
Zamenjava cevi Satahovci-MS V1, VSM V1 2.413 m / 2.429 m 99,34%
Zamenjava cevi Murska Sobota 2, VSM V2 in VSM V5 (9a) 0 m / 460 m  
Zamenjava cevi Murska Sobota 2, VSM V2 in VSM V5 (9b) 0 m / 149 m  
Zamenjava cevi Murska Sobota 2, VSM V2 841 m / 841 m 100,00%
Zamenjava cevi Murska Sobota 5, VSM V5a 171 m / 191 m 83,25%
Zamenjava cevi Murska Sobota 5, VSM V5b 216 m / 221 m 97,74%
Zamenjava cevi Murska Sobota, VSM V6a 510 m / 512 m 99,61%
Zamenjava cevi Murska Sobota, VSM V6b 343 m / 352 m 97,44%
Zamenjava cevi Murska Sobota, VSM V6c 0 m / 160 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9c) 0 m / 587 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9d) 0 m / 106 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9f) 0 m / 92 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9e) 0 m / 92 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9g) 0 m / 105 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6 (9h) 0 m / 36 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6-prest.2 0 m / 242 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6-prest.2.1 0 m / 56 m  
Vodovod Murska Sobota 6 (Vegova ulica-Mala Nova ulica), VSM V6-prest.3 0 m / 296 m  
Vodni vir Krog, VV Krog    
     
SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI 7.914 m / 10.358 m 76,40%
     
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Naselje Pišča, VPU 723 m / 723 m 100,00%
     
SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
     
Skupaj Občina Murska Sobota 8.637 m / 11.081 m 77,94%
     
Občina Tišina    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Murski črnci-Tropovci, VMT 856 m / 856 m 100,00%
Vodovod Petanjci-Tišina-Tropovci, VTM 1.391 m / 1.391 m 100,00%
Črpališče Tropovci    
Vodovod od VH Črnske Meje do obstoječega vodovoda, VČM 390 m / 390 m 100,00%
Zamenjava cevi Satahovci-MS V1, VSM V1 1.217 m / 1.272 m 95,68%
Zamenjava cevi Satahovci-MS V2, VSM V2 107 m / 107 m 100,00%
VV Črnske Meje - rekonstrukcija vodnega vira    
Sistem za daljinski nadzor nad stanjem v omrežju (CSN)    
Sistem za izvajanje hidravličnih analiz vodovodnega omrežja oz. sistema (SHA)    
     
SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI 3.961 m / 4.016 m 98,63%
     
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Murski Črnci, PT1-Mč 784 m / 795 m 98,62%
Gradišče, PT2-Gr 443 m / 460 m 96,30%
Tropovci, PT3-Tr 6 m / 235 m 2,55%
VV-RA-RN-BOR, PT8-Vv-Ra-Bor 3.614 m / 4.900 m 73,76%
     
SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 4.847 m / 6.390 m 75,85%
     
Skupaj Občina Tišina 8.808 m / 10.406 m 84,64%
     
SKUPAJ SKLOP 1: 23.393 m/29.002 m 80,66%

 

 

SKLOP 2    
     
OBJEKTI PO OBČINAH STANJE PROJEKTA - 27.6.2014  
  Izvedena/skupna dolžina Procent
izvedenih del
Občina CANKOVA    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Cankova - Gornji Črnci VCG 1.686 m / 2.660 m 63,38%
Vodovod Gornji Črnci - Ropoča (do meje Rogašovci)VGR-1 in VGR-2 2.136 m / 2.438 m 87,61%
Veja Krašči - Pertoča (do meje Rogašovci) VKP-1 in VKP-2 1.614 m / 1.720 m 93,84%
Vodohran Gornji Črnci in prečrpališče Gornji Črnci    
Vodovod Gornji Črnci -Domajinci - Beznovci VGD 2.349 m / 2.349 m 100,00%
     
SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI 7.785 m / 9.167 m 84,92%
     
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Cankova - Korovci VCK, merilni jašek, prečrpališče 0 m / 2.505 m  
Zamenjava cevi v Cankovi VCA 0 m / 1.773 m  
     
SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 0 m / 4.278 m  
     
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod za naselje Domajnici in Topolovci SC-2 752 m / 752 m 100,00%
Vodovod za naselje Krašči SC-3 4.105 m / 4.421 m 92,85%
Vodovod za naselje Gornji Črnci SC-4 0 m / 6.345 m  
Vodovod za naselje Korovci SC-5 0 m / 4.094 m  
     
SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 4.857 m / 15.612 m 31,11%
     
Skupaj Občina CANKOVA 12.642 m / 29.057 m 43,51%
     
Občina GRAD    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod od črpališča Grad do meje z občino Kuzma VMD 1.122 m / 1.122 m 100,00%
Črpališče Grad    
     
Skupaj Občina GRAD 1.122 m / 1.122 m 100,00%
     
Občina KUZMA    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod veja Gornji Slaveči VGS 586 m / 586 m 100,00%
     
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Kuzma VTR 3.314 m / 3.344 m 99,10%
Vodohran Lepošev breg    
Črpališče Trdkova    
     
SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 3.314 m / 3.344 m 99,10%
     
Skupaj Občina KUZMA 3.900 m / 3.930 m 99,24%
     
Občina PUCONCI    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Transportni vodovod Dankovci - Mačkovci VMM 358 m / 4.405 m 8,13%
Prečrpališče  Mačkovci (transport)    
Rekonstrukcija črpališča Predanovci    
     
SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI 358 m / 4.405 m 8,13%
     
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Otovci SP-1 7.042 m / 12.331 m 47,13%
Prečrpališče Otovci    
Vodovod Mačkovci SP-2 0 m / 7.153 m  
Vodovod Prosečka vas SP-3 0 m / 7.473 m  
Prečrpališče Prosečka vas    
Vodovod Dankovci SP-4 0 m / 5.213 m  
Vodovod  Dankovci (SP-4) - črpališče    
Vodovod Kuštanovci SP-5 0 m / 10.850 m  
Prečrpališče Kuštanovci    
     
SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 7.042 m / 43.020 m 16,37%
     
Skupaj Občina PUCONCI 7.400 m / 47.425 m 15,60%
     
Občina ROGAŠOVCI    
TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Ropoča (od meje z obč. Cankova do odcepa primarnega cevovoda VRR) VRM-1 734 m / 1.335 m 54,98%
Vodovod Ropoča - Motovilci (meja z obč. Grad) VRM-2 897 m / 898 m 99,89%
     
SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI IN OBJEKTI 1.631 m / 2.233 m 73,04%
     
PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod Ropoča - Rogašovci VRR 1.383 m / 4.675 m 15,47%
Vodohran Rogašovci in prečrpališče    
Vodovod veja Sveti jurij - Rogašovci VSR 1.126 m / 1.132 m 99,47%
     
SKUPAJ PRIMARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 2.509 m / 5.807 m 43,21%
     
SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI    
Vodovod veja Ropoča - Pertoča - Večeslavci - Sveti Jurij - Rogašovci - Nuskova - I. faza - ob regionalni cesti in VH,  SR-2 1.097 m / 2.335 m 46,98%
Vodovod veja Sveti Jurij SR-3 1.454 m / 1.992 m 72,99%
Vodovod veja Serdica - Sotina - Nuskova - SR-4 - I. faza 2.290 m / 2.635 m 86,91%
     
SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI IN OBJEKTI 4.841 m / 6.962 m 69,53%
     
Skupaj Občina ROGAŠOVCI 8.981 m / 15.002 m 59,87%
     
SKUPAJ SKLOP 2: 34.045 m/96.536 m 35,27%

 

 

SKLOP 3    
     
OBJEKTI PO OBČINAH STANJE PROJEKTA - 27.6.2014  
  Izvedena/skupna dolžina Procent
izvedenih del
Občina GORNJI PETROVCI    
TRANSPORTNI CEVOVODI    
VODOVOD KANČEVCI - PANOVCI - VKP 578 m / 586 m 98,63%
VODOVOD PANOVCI - KRIŽEVCI - VPK 0 m / 5.557 m  
VODOVOD GORNJI PETROVCI - KRIŽEVCI - VGK 0 m / 2.783 m  
VH IN ČRPALIŠČE PANOVCI    
VODOVOD KRIŽEVCI - VH KRIŽEVCI - VKK 0 m / 1.056 m  
VGK-1 - vodovod Križevci - Gornji Petrovci (transportni vodovod) 0 m / 1.804 m  
VH Pindža    
     
SKUPAJ TRANSPORTNI CEVOVODI 578 m / 11.786 m 4,90%
     
SEKUNDARNI CEVOVODI    
SGP - SEKUNDARNO VODOVODNO OMREŽJE 16.983 m / 27.261 m 62,30%
     
SKUPAJ SEKUNDARNI CEVOVODI    
     
Skupaj Občina GORNJI PETROVCI 17.561 m / 39.047 m 44,97%
     
Občina HODOŠ    
TRANSPORTNI VODOVODI    
VODOVOD VHO 1 0 m / 1.785 m  
     
SEKUNDARNI VODOVOD    
VODOVOD HODOŠ SH-1 0 m / 1.860 m  
     
Skupaj Občina HODOŠ 0 m / 3.645 m  
     
Občina MORAVSKE TOPLICE    
TRANSPORTNI VODOVODI    
VODOVOD SEBEBORCI BEDENIK (VSB/1 IN VSB/2) 4.786 m / 4.854 m 98,60%
ČRPALIŠČE ANDREJCI    
ČRPALIŠČE SEBEBORCI    
VH IN ČRPALIŠČE BOGOJINA    
     
SKUPAJ TRANSPORTNI VODOVODI 4.786 m / 4.854 m 98,60%
     
PRIMARNI VODOVODI    
VODOVOD BOGOJINA - VUČJA GOMILA VVG-1/1 0 m / 1.847 m  
VVG-1/2, VVG-2, SMT-2 - VUČJA GOMILA 0 m / 4.320 m  
VSV-1, VODOVOD SUHI VRH 0 m / 315 m  
VSV-2, VODOVOD SUHI VRH 383 m / 919 m 41,68%
VSV-3, VODOVOD ANDREJCI 1.883 m / 1.935 m 97,31%
VH in črpališče Vučja Gomila    
VH in črpališče Suhi vrh    
VODOVOD NORŠINCI - MLAJTINCI - IVANCI (VNI) 5.291 m / 5291 m 100,00%
VODOVOD VPB-3, del SMT-1 0 m / 3.389 m  
ČRPALIŠČE MORAVSKE TOPLICE    
     
SKUPAJ PRIMARNI VODOVODI 7.557 m / 18.016 m 41,95%
     
SEKUNDARNI VODOVODI    
VODOVOD SUHI VRH - PROSENJAKOVCI VFS-1 0 m / 1.167 m  
SMT 6/1, SMT 6/2 IN SMT 6/6 -  Andrejci, Ivanovci (6a) 4.562 m / 4.562 m 100,00%
Vodovod Andrejci-Ivanovci-Fokovci-Kančevci ( SMT-6b) 4.620 m / 5.572 m 82,91%
SKUPAJ SEKUNDARNI VODOVODI 9.182 m / 11.301 m 81,25%
Skupaj Občina MORAVSKE TOPLICE 21.525 m / 34.171 m 62,99%
     
Občina ŠALOVCI    
TRANSPORTNI VODOVODI    
VŠA 1 - Transportni vodovod Šalovci - Hodoš 0 m / 447 m  
SEKUNDARNI VODOVODI    
VODOVOD_VŠA-3, VŠA-4, VŠA-5 in SŠ-1, VH in prečrpališče Dolenci I, II, III 3.000 m / 17.076 m 17,57%
Skupaj Občina ŠALOVCI 3.000 m / 17.523 m 17,12%
     
SKUPAJ SKLOP 3: 42.086 m/94.386 m 44,59%

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

-----------------------------------
Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84

 


 

ponedeljek, 09.06.2014

SPOROČILO ZA JAVNOST

Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PRI IZGRADNJI VODOVODA V POMURJU – SISTEM B

Grad, 5. junij – Redni pregled opravljenega dela na posameznih gradbiščih

> Preberite več
 


Občanom zagotovljeno ažurno in celovito obveščanje

Grad, 20. maj – Na področju občin, ki so celovito pristopila k projektu  Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, so bili v prejšnjem tednu postavljeni jumbo plakati, ki so namenjeni obveščanju javnosti o izvajanju projekta ter predstavitvi sodelujočih občin investitork.

Podoba jumbo plakata je v skladu s prepoznavno celostno grafično podobo projekta, hkrati pa v skladu z Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih. Iz vsebine je jasno vidno, da projekt sofinancira Evropska unija in vse občine investitorke.

 

Jumbo plakati so postavljeni na naslednjih lokacijah:

 

 OBČINA

 Naslov lokacije jumbo plakata

 Občina Beltinci

 Panonska ulica, Beltinci

 Občina Cankova

 Krašči 66, naselje Krašči, Cankova

 Občina Gornji Petrovci

 Nasproti stavbe na Gornjih Petrovcih 40k

 Občina Grad

 V naselju Dolnji Slaveči

 Občina Hodoš

 Nasproti Hodoš 6, na cesti proti železniški postaji Hodoš

 Občina Kuzma

 V naselju Matjaševci, blizu Matjaševci 25

 Občina Murska Sobota

 Kopališka ulica, Murska Sobota

 Občina Moravske Toplice

 Naselje Sebeborci, ulica Sebeborci, 9221 Martjanci

 Občina Puconci

 Naselje Kuštanovci, ulica Kuštanovci, krajevna skupnost 
 9202 Mačkovci

 Občina Rogašovci

 Za krajevno tablo Sveti Jurij, na desni strani, ob začetku
 kolesarske steze

 Občina Šalovci

 Pri krajevni tabli Dolenci

 Občina Tišina

 Na glavni cesti skozi Tišino, ob Tišini 29

 

Pomurske občine so s ciljem zagotovitve varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo pristopile k celovitemu projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Predmet investicije je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavil enovit sistem oskrbe s pitno vodo.

Več informacij o projektu in vse fotografije postavljenih plakatov si lahko ogledate na www.pomurskivodovod-sistemb.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

-----------------------------------
Dodatne informacije: Lidija Krpič Časar, Občina Grad, tel.: 02/551 88 84, e-mail: lidija.krpic@obcina-grad.si

 


Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«

PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PRI IZGRADNJI VODOVODA V POMURJU – SISTEM B (pdf, 680 KB)

Grad, 14. maj – Redni pregled opravljenega dela na posameznih gradbiščih

14.000 zgibank razdeljenih v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja
– Sistem B


 

Dela na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« se nadaljujejo po načrtu

PRI IZGRADNJI VODOVODA V POMURJU OPTIMISTIČNO

Grad, 13. maj – Dela na enem trenutno največjih razvojnih projektov Pomurja potekajo v skladu z načrti in predvidoma bo v prvi polovici prihodnjega leta Pomurju zagotovljena stabilna in varna preskrba s pitno vodo.

Da gre za zares velik projekt pove podatek, da bo celotni projekt (torej sistem A, sistem B in sistem C) v Pomurju  za sabo skupaj pustil 549 kilometrov vodov, osem vodnih virov in 40 črpališč. Preskrbo s pitno vodo bo zagotovil skoraj 118.000 prebivalcem, od tega jih bo 20.000 pitno vodo dobilo prvič v življenju.

V sistemu B so sicer predvideni trije sklopi gradnje sistema vodooskrbe:

  • gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B Sklop 1: občine Beltinci, Murska Sobota, Tišina;
  • gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B Sklop 2: občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma, Grad;
  • gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov Sistem B Sklop 3: občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci.

Dela potekajo skladno s projektno dokumentacijo, sicer z manjšimi prilagoditvami, ki pa jih vedno potrdijo in uskladijo projektant, naročnik, investitor, inženir in nadzorni inženir. Gradnja se izvaja po zastavljenih terminskih načrtih, dela pa bodo v sklopu 1 zaključena do 16. 1. 2015, v sklopu 2 do 7. 4. 2015, in v sklopu 3 do 25. 3. 2015. Seveda pri tako obsežnem projektu, v katerem sodeluje tudi veliko izvajalcev in podizvajalcev, prihaja tudi do problemov, vendar vse te odprte zadeve zaenkrat ne zavirajo del in jih odgovorni rešujejo sproti.

Občanom je bila posredovana tudi zgibanka, v kateri je projekt predstavljen, podrobnejši podatki pa so objavljeni tudi na spletni strani www.pomurskivodovod-sistemb.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84
 


 

Občanom zagotovljeno ažurno in celovito obveščanje

Grad, 29. april – Gospodinjstva v občinah, kjer trenutno potekajo gradbena dela v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, so prejela zgibanko, ki je namenjena predstavitvi projekta, njegovih ciljev in prednostih ter obveščanju o poteku del.

Zgibanka na kratek, jasen in jedrnat način seznanja občanke in občane s prednostmi in koristmi projekta, aktualnim izvajanjem gradbenih del ter z zanimivostmi. Vsebina zgibanke je namenjena široki ciljni skupini, torej splošni javnosti oz. vsem gospodinjstvom, kjer trenutno potekajo gradbena dela, v občini Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Grad, Puconci, Rogašovci, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci Tišina, Hodoš in Kuzma.

Pomurske občine so s ciljem zagotovitve varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo pristopile k celovitemu projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Predmet investicije je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavil enovit sistem oskrbe s pitno vodo.

Ključne aktivnosti obsegajo povezavo vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih, sanacijo nezadostnih vodnih virov, zadrževanje voda ter rehabilitacijo magistralnih vodovodov, pa tudi aktivno zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Zgibanka je objavljena tudi na spletni strani www.pomurskivodovod-sistemb.si/zlozenka.  

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84
 


 

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B v polnem teku

Pričela se bodo dela na vodovodu v občinah Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci

V vseh 12 občinah dela potekajo skladno s terminskim načrtom

Grad, 5. februar 2014 – Pomurske občine so pristopile k celovitemu projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja, ki je razdeljen v tri sisteme: A, B in C. Nosilna občina Sistema B je Občina Grad, v njem pa poleg 12 občin sodelujeta še Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Vodni sklad. Doslej so bila v Sklopu 1 (občine Beltinci, Murska Sobota in Tišina) končana dela na skoraj 12 km od načrtovanih 27,9 km vodovoda, v Sklopu 2 (občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad) pa na dobrih 5 km od predvidenih 96,4 km vodovoda. Predviden pričetek del v Sklopu 3 (občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci) je 10. februar.

V Sklopu 3 bo izvajalec del IMP, d.d., najprej pričel z deli v občini Moravske Toplice, in sicer na transportnem vodovodu Sebeborci – Bedenik in primarnem vodovodu Noršinci – Mlajtinci – Ivanci. Zaključek gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov v Sklopu 3 je predviden junija 2015. V Sklopih 1 in 2 se bodo skladno s terminskim načrtom izvajala dela na cevovodih, prav tako pa vzporedno tečejo pripravljalne aktivnosti za pričetek del na skupno 16 črpališčih.

Med cilje celotne investicije sodijo centraliziranje in s tem lažja kontrola vodnih virov ter posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode, izboljšanje hidravličnih razmer na obstoječem sistemu ter izboljšanje tlačnih pogojev in požarne varnosti.

»Dela v Sistemu B pomurskega vodovoda potekajo v skladu z načrti. Projekt, ki bo okvirno zaključen do konca leta 2015, bo zagotovil varno in nemoteno oskrbo s kakovostno pitno vodo za skupno 57.516 prebivalcev. S tem se bosta tudi zvišala življenjski standard in kakovost življenja naših občanov ter povečala privlačnost regije za poselitev in razvoj gospodarstva, predvsem turističnih zmogljivosti,« je poudaril Daniel Kalamar, župan občine Grad.

Gradbena dela izvajajo Gorenje projekt, d.o.o., Velenje s partnerjema Mariborski vodovod JP, d.d., Maribor in Esotech, d.d., Velenje ter IMP, d.d., Ljubljana s partnerjem PRO ADRIA, d.o.o., Ljubljana. Storitve strokovnega nadzora izvaja podjetje Institut za ekološki inženiring, d.o.o., Maribor s partnerjem Projekt, d.d., Nova Gorica.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Lidija Krpič Časar, Občina Grad, tel.: 02/551 88 84 02/551 88 84, e-mail: lidija.krpic@obcina-grad.si


 

Nova spletna stran projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B

Občanom zagotovljeno ažurno in celovito obveščanje

Grad, 30. januar – Zaživela je spletna stran po imenu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, ki je namenjena predstavitvi projekta, njegovih ciljev in prednosti ter ažurnemu obveščanju javnosti o poteku del. Spletna stran www.pomurskivodovod-sistemb.si predstavlja stičišče vseh aktivnosti obveščanja, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije in gradiva (zloženke, sporočila za javnost in drugo).

Pomurske občine so s ciljem zagotovitve varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo pristopile k celovitemu projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Predmet investicije je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavil enovit sistem oskrbe s pitno vodo.

Ključne aktivnosti obsegajo povezavo vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih, sanacijo nezadostnih vodnih virov, zadrževanje voda ter rehabilitacijo magistralnih vodovodov, pa tudi aktivno zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Lidija Krpič Časar, Občina Grad, tel.: 02/551 88 84 02/551 88 84, e-mail:lidija.krpic@obcina-grad.si